Sökning: "Taban Aziz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Taban Aziz.

  1. 1. Unga kvinnors upplevelse efter en mastektomi till följd av bröstcancer : En studie baserad på patografier

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Malin Andersson; Taban Aziz; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund:  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen och 30% av cancerfallen i Sverige är bröstcancer. Mastektomi är den vanliga behandlingen, där hela eller delar av bröstet avlägsnas. Kvinnor som genomgått mastektomi kan uttrycka olika känslor. LÄS MER