Sökning: "Take off teori"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Take off teori.

 1. 1. Är off-grid framtiden för det svenska elsystemet? : En analys utifrån Flernivå-perspektivet

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Caroline Hermansson; Karolina Bergkvist; [2019]
  Nyckelord :Off-grid; Energy landscape of the future; Multi-Level Perspective; Large Technical Systems; Swedish electricity system; Off-grid; Framtidens energilandskap; Flernivå-perspektivet; Stora tekniska system; Svenska elsystemet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att studera om scenariot off-grid är en potentiell riktning i framtidens svenska energilandskap, samt undersöka vad som kan driva en sådan utveckling. För detta examensarbete har en kvalitativ forskningsstrategi tillämpats, genom ett abduktivt förhållningssätt till funnen empiri och teori. LÄS MER

 2. 2. Att våga vara kvinnornas röst när de inte längre orkar : En kvalitativ studie om utsatta kvinnors upplevelser och erfarenheter av våld i partnerrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Ståhl; Julia Fyhr; [2019]
  Nyckelord :Violence; partner relationship; women; partner violence; male dominance; Våld; partnerrelation; kvinnor; partnervåld; mansdominans;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras unga kvinnors upplevelser av våld i nära relationer. I uppsatsen har kvalitativ metod använts, och vi har genomfört åtta intervjuer. Kvalitativ metod valdes för att få en djupare förståelse hur kvinnor påverkas efter att ha levt i en våldsam relation. LÄS MER

 3. 3. Investigating the Driving Forces Behind the Decision to Install Solar Power Systems as a Part of CSR : A Qualitative Study on Swedish Firms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Johanna Eriksson; Anna Pálsdóttir; [2019]
  Nyckelord :CSR; Sustainability; Solar Power Systems; CSR; Hållbarhet; Solcellssystem;

  Sammanfattning : The urgency for firms to acknowledge and correct for their carbon footprint is increasing in scale and importance. A key to long run firm survival lies in whether companies take their Corporate Social Responsibility (CSR) seriously. LÄS MER

 4. 4. Har ett företags utdelningspolicy någon betydelse? : En kvantitativ studie om sambandet mellan ett företags utdelningspolicy och företagets genomsnittliga kapitalkostnad hos svenska noterade företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Kindlund; Andreas Wallgren; [2018]
  Nyckelord :Dividend policy; Weighted average cost of capital; Signaling theory; The irrelevance of a dividend policy; Trade-off theory; Utdelningspolicy; Genomsnittlig kapitalkostnad; Signalteori; Utdelningspolicyns irrelevans; Trade-off teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Har ett företags utdelningspolicy någon betydelse?   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.   Författare: Pontus Kindlund och Andreas Wallgren   Handledare: Catherine Lions   Datum: 2018–01   Syfte: Tidigare forskning undersöker oftast utdelningspolicyns betydelse för investerarna. LÄS MER

 5. 5. Ute och ränner – Elektronisk övervakning av unga lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elmer Lorensson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the potential effects on youths of an introduction of electronic tagging into the Swedish penal system for juveniles. The proposition of such electronic tagging, presented in SOU 2012:34 Nya påföljder (“New sanctions”) by the name ungdomsövervakning (“youth monitoring”), acts as a starting point for the investigation of the expected effects on youths. LÄS MER