Sökning: "Taktil gnosis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Taktil gnosis.

  1. 1. Validitetsprövning av ett nytt taktil gnosis- instrument: STI²™

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

    Författare :Pär Linnertz; Johanna Ek Prieto; [2017]
    Nyckelord :STI™; Taktil gnosis; nervskada; handrehabilitering; känsel; standardiserade instrument; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund Inom handrehabilitering används instrumentet STI™ för att utvärdera taktil gnosis efter nervskada. För en patientsäker hälso- och sjukvård är det av vikt att arbetsterapeuter använder evidensbaserade och standardiserade instrument. LÄS MER