Sökning: "Talanghantering"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Talanghantering.

 1. 1. Technical decision-making in startups and its impact on growth and technical debt

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Carl Hultberg; [2021]
  Nyckelord :Technical Decisions; Startups; Technical Debt; Talent Management; Technical Stack; Programming Languages; Complexity; Software Development; Tekniska beslut; Startups; Teknisk skuld; Talanghantering; Teknisk stack; Programmeringsspråk; Komplexitet; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : The rapid pace of digitalization has resulted in increased management of software development, and today a majority of startups are reliant on software. How to manage software development projects is a well-researched area and agile methods are widely adopted by companies in all industries and sizes. LÄS MER

 2. 2. ”Att vara rättvis är inte samma sak som att behandla alla likadant”: en studie om Talent Management : En kvalitativ studie om Talent Management inom svenska verkstadsindustrier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Hanna Andersson; Cecilia Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Talent Management; talent; rating; order of succession; competitive advantages; Multinational organizations; Swedish context; Talent Management; Talang; Talanghantering; Gradering; Successionsordning; Konkurrensfördelar; Multinationella organisationer; svensk kontext;

  Sammanfattning : Syftet med kandidatuppsaten är att skapa en större förståelse för hur Talent Management tillämpas hos svenska verkstadsindustrier. Fokuset ligger på hur verkstadsindustrier definierar både begreppen Talent Management och talang. Resultatet visar att deltagande organisationer har spridda definitioner av både Talent Management och talang. LÄS MER

 3. 3. Att upprätthålla en relation : En studie om hur organisationer i konsultbranschen arbetar med Talent Management för att behålla sina talanger

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Andreas Johanssen-Hagen; Niklas Hjorth; Alexander Olsson; [2016]
  Nyckelord :Talent Management; personalomsättning; behålla personal; utveckling; utbildning; kultur; Talent Management System; rekrytering; administrering;

  Sammanfattning : Sammanfattning:              Att Upprätthålla en Relation   Datum:                               2016-05-27.   Nivå:                                  Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 HP. LÄS MER

 4. 4. Talent Management : Utan Talent Management?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Thilén; Elin Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Talent Management; Human Resource Management; HRM; Kompetensförsörjning; Nyckelkompetens; Retention Management; Talang; Talanghantering; Talent Retention;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kontrastera en utvald organisations strategier för att attrahera, behålla, utveckla och avveckla de viktigaste resurserna mot Talent Management och dess komponenter. Studien ämnar således mot att göra en kontrastering mellan traditionellt kompetensförsörjningsarbete mot det mer moderna konceptet Talent Management. LÄS MER

 5. 5. HR-funktionens strategiska roll : En kvalitativ studie i uppfattningen om HR-funktionens värdeskapande

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Peter Adielsson; Johan Sjöström; [2013]
  Nyckelord :HR; strategisk HRM; HR-funktionen; Talent management; employer branding;

  Sammanfattning : HR är ett ämnesområde som traditionellt fått mycket uppmärksamhet inom akademisk forskning där fokus varit på HR som stödjande funktion i form av personalförsörjning. I början av 1990-talet bildades en ny forskningsinriktning som berör HR som en strategiskt viktigt affärsenhet och i takt med den ökade konkurrensen på den Svenska arbetsmarknaden har HR blivit en mer prioriterad funktion för företag. LÄS MER