Sökning: "Talk Moves"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Talk Moves.

 1. 1. Translation av funktionsgrafer med dynamiska matematikprogram : En fallstudie av gymnasieelevers undersökande arbetssätt med GeoGebra

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Fredrik Hollström; [2018]
  Nyckelord :Artefakter; dynamiska matematikprogram; funktioner; GeoGebra; matematikundervisning; semiotisk mediering; translation; undersökande arbetssätt;

  Sammanfattning : I denna studie analyserades potentialen av ett dynamiskt matematikprogram när elever arbetar med translation av funktionsgrafer och använder ett undersökande arbetssätt. I studien användes det dynamiska matematikprogrammet GeoGebra. LÄS MER

 2. 2. Talk Moves i matematiska samtal : En kvalitativ studie om samtalsstrategier i matematisk problemlösning med elever i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Åsa Larsson; Annie Svensson; [2018]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; kommunikation; samtalsstrategier; Talk Moves; utforskande samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att elever ska bli kreativa matematiska problemlösare måste de ges möjlighet att utveckla sin förmåga att föra samtal där resonemangsförmågan kommer till uttryck. Om elever får möjlighet att kritiskt, konstruktivt värdera och kritisera sina egna och andras lösningar kan eleverna utveckla en fördjupad kunskap i matematisk problemlösning. LÄS MER

 3. 3. "Jag har det i hjärnan men det kommer inte ut" : En kvalitativ studie i matematik som undersöker om Talk Moves kan hjälpa elever i årskurs två att samtala kring en Concept Cartoons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Lisa Lyrhem; Linnéa Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Matematik; samtal; frågor; modelleringsförmåga; subtraktion; klassrumsklimat; Talk Moves; Concept Cartoons;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elever ges för lite tid att samtala om matematik, både hemma och i skolan. Att kunna föra resonemang är något som visat sig vara viktigt såväl i skolan som för övriga livet. LÄS MER

 4. 4. Development and simulation of an active target detector with GEM foil readout

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Kärnfysik

  Författare :Elisabeth Rickert; [2017]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : At CERN, radioactive ion beams with energies of up to 10 MeV/u can be pro- duced by a newly commissioned post-accelerator, HIE-ISOLDE, which expands the possibilities for nuclear reaction studies. To investigate the collision properties of the ion beam with a target, an active gas–target detector is under development by the Reactions Group at the Nuclear Physics Division in Lund. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation i matematikklassrummet : En studie om lärares samtal och frågornas betydelse för att utveckla elevers matematiska kunnande i årskurs 2-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Lisa Lyrhem; Sophie Rundberg; [2017]
  Nyckelord :Samtal; kommunikation; matematik; problemlösning; talk moves och diskurser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera forskare (Chapin, O´Connor & Andersson, 2009; Mercer, 2008; Partanen, 2007; Riesbeck, 2008; Samuelsson & Forslund Frykedal, 2014; Taflin, 2007) nämner att det är genom samtal som tänkande och lärande kan utvecklas, då vi under samtalet förmedlar, förstår och klargör våra egna och andras tankar. Enligt Mercer (2008) är språket en central del för elevers lärande och utveckling, men att det inte tillförs tillräckligt med undervisningsmöjligheter där elever får uttrycka sig verbalt vilket har lett till sämre skolresultat. LÄS MER