Sökning: "Talk show interview"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Talk show interview.

 1. 1. Compétence orale des élèves en classe de FLE : Activités ludiques et motivantes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Estelle Duchaussoy; [2020]
  Nyckelord :oral competence; French; foreign language; fun activities; motivation; compétence orale; FLE; activités ludiques; motivation;

  Sammanfattning : The aim of this study is to determine how fun activities in class can influence the motivation and the oral competence of secondary school pupils learning French as a foreign language. This is done by asking 22 pupils belonging to the 8th and 9th grade through a survey, how they feel when they must talk French in class. LÄS MER

 2. 2. Teknikkonsulters möjlighet att skapa kundvärde med hjälp av automatisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ali Dariab Hossein; [2020]
  Nyckelord :Development idea; automated processes; construction design; customer value.; Utvecklingsidé; automatiserade processer; byggprojektering; kundvärde.;

  Sammanfattning : Studien har genomförts i samarbete med WSP, där WSP har som utvecklingsidé att automatisera vissa processer i projekteringsfasen för att skapa mer kundvärde. Syftet med examensarbetet är att förstå mekanismerna bakom automatisering med stöd från litteraturen och genomföra en inledande marknadsundersökning för att kartlägga vilka utmaningar och önskemål som några utvalda kunder till WSP har gällande automatisering. LÄS MER

 3. 3. "Ja alltså man kan ju läsa, sen kan man läsa..." : En kvalitativ studie om anpassning av högläsning på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Theres Olander Quach; Johanna Berg; [2020]
  Nyckelord :Reading aloud; preschool; adaptation; learning; talk; Högläsning; förskolan; anpassning; lärande; samtal.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ramfaktorteorin och sociokulturell teori synliggöra hur förskollärare anpassar högläsning för att gynna barns lärande. Metoden som använts är en kvalitativ intervjustudie där intervjuer utförts på sex olika förskolor med sex olika legitimerade förskollärare. LÄS MER

 4. 4. NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA ÄLDRE PERSONER I LIVETS SLUTSKEDE INOM SLUTENVÅRD - EN INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mohamed Mariam; Lee Juni; [2020]
  Nyckelord :Elderly; Newly graduated nurses; Palliative care; Qualitative content analysis; The end of life; Kvalitativ innehållsanalys; Livets slutskede; Nyutexaminerade sjuksköterskor; palliativ vård; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet äldre personer i befolkningen ökar. Många äldre i livets slutskede har ofta komorbiditet vilket ställer krav på hög kompetens hos sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 5. 5. Tolkens roll och uppdrag : Ett passivt vittne eller en aktiv agent

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Daniel Björnsson; Serhat Aslan; [2020]
  Nyckelord :Interpreter; interprofessional; interpreted meetings; interpreter user; roles; Interprofessionellt; roller; tolk; tolkade möten; tolkanvändare;

  Sammanfattning : Abstract. The aim of this study is to examine the role of the interpreter and see how the interpreter thinks of his or her role in interpreted meetings. What kind of difficulties and opportunities does interpreters experience in their professional role and what can they describe as factors to a successful interpreted meeting. LÄS MER