Sökning: "Tallinje"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Tallinje.

 1. 1. Grundläggande Taluppfattning : En litteraturstudie om elevers taluppfattning och undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Saga Johansson; Bim Svensson; [2020]
  Nyckelord :taluppfattning; matematik; undervisning; förskoleklass och årskurs 1-6;

  Sammanfattning : Taluppfattning innebär att förstå tals betydelse, relation och storlek. Taluppfattning ses som en grundläggande förutsättning för att elever ska kunna tillgodogöra sig matematikundervisningen i skolan. LÄS MER

 2. 2. Matematiksvårigheter vid hantering av bråktal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Azal Almaged; Elita Brante; [2020]
  Nyckelord :Bråktal; Bråkräkning; Grundskolan; Gymnasiet; Matematikundervisning; Svårigheter; Täljare och nämnare;

  Sammanfattning : Detta arbetet är en systematisk litteraturstudie inom matematik med inriktning mot högstadiet och gymnasiet. Studiens syfte är att undersöka och ta reda på vad forskningen indikerar om svårigheter och missuppfattningar som vissa elever möter vid hantering av bråktal i högstadiet och gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Användningen av olika uttrycksformer i matematikundervisningen när elever arbetar med tal i bråkform

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kawther muweyel; Kawther Al Muweyel; [2020]
  Nyckelord :bråkform; bråktal; grundskola; kommunikation; matematikundervisning; mellanstadiet; sociokulturellt perspektiv; uttrycksformer; verbal.;

  Sammanfattning : Undersökningen handlar om hur lärarna beskriver hur de använder olika uttrycksformer i sin undervisning och hur dessa uttrycksformer, enligt lärarna, påverkar elevernas kunskaper med tal i bråkform. Detta undersöks för att många elever har svårigheter med att hantera tal i bråkform. LÄS MER

 4. 4. Bråk behöver inte vara svårt – En kvalitativ intervjustudie kring lärares användning av laborativa material i bråkundervisningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jenny Andersson; [2019-07-02]
  Nyckelord :matematikundervisning; laborativt material; laborativt arbetssätt; bråk; addition och subtraktion av bråk; konkret; abstrakt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till kunskap om, och belysa hur det går att använda laborativa material vid undervisning om addition och subtraktion av bråk. Frågeställningarna som studien har som uppgift att besvara är följande: Vilka laborativa material använder matematiklärare vid undervisning om addition och subtraktion av bråk, hur och i vilken utsträckning menar lärarna att de används i undervisningen? Varför väljer matematiklärare att använda laborativt material vid undervisning om addition och subtraktion av bråk? I studien har empiri samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Är det rimligt? : SUM-elevers reflektion och resonemang om rimlighetsbedömning och lämplig lösningsstrategi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anette Arvidsson; Pia Lundberg; [2019]
  Nyckelord :SUM-elev; design-research; begreppsutveckling; uppskattning; rimlighetsbedömning; subtraktionsstrategier; verklighetsnära uppgifter; reflektion resonemang;

  Sammanfattning : Med den kvalitativa metoden design-research har vi i vår studie, likt en bro kombinerat teori och praktik genom att genomföra tre lektioner, i en cyklisk process med en årskurs 3. Vårt syfte var att skapa förståelse för hur en lektionssekvens kan främja SUM-elevers inlärning av rimlighetsbedömning samt lämpligt val av  subtraktionsstrategi, genom inkludering i den ordinarie undervisningen. LÄS MER