Sökning: "Tallinje"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Tallinje.

 1. 1. Bråk behöver inte vara svårt – En kvalitativ intervjustudie kring lärares användning av laborativa material i bråkundervisningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jenny Andersson; [2019-07-02]
  Nyckelord :matematikundervisning; laborativt material; laborativt arbetssätt; bråk; addition och subtraktion av bråk; konkret; abstrakt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till kunskap om, och belysa hur det går att använda laborativa material vid undervisning om addition och subtraktion av bråk. Frågeställningarna som studien har som uppgift att besvara är följande: Vilka laborativa material använder matematiklärare vid undervisning om addition och subtraktion av bråk, hur och i vilken utsträckning menar lärarna att de används i undervisningen? Varför väljer matematiklärare att använda laborativt material vid undervisning om addition och subtraktion av bråk? I studien har empiri samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Lärares syn på tallinjen i matematikundervisningen : En kvalitativ intervjustudie av lärares arbete med tallinjen inom matematikundervisningen i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emma Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Taluppfattning; tallinje; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ge en inblick i hur lärare ser på och använder sig av tallinjen som stöd för elevers förståelse av matematik, vilket gör att arbetet utgår ifrån frågeställningarna: Hur använder sig lärare av tallinjen i matematikundervisning och hur ser lärare på tallinjens betydelse för elevers lärande i matematik?Studien omfattar kvalitativa semistrukturerade intervjuer av sex lärare som undervisar i åk 1–3.Arbetet har sedan analyserats utifrån tematisk analys med utgångspunkt i taluppfattning. LÄS MER

 3. 3. En studie om hur multiplikation framställs i läromedel för årskurs 2 : Med inriktning på representationsformer och räknestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sara Gustafsson; Rebecca Hunter; [2018]
  Nyckelord :Multiplikation; läromedelsanalys; representationsformer; räknestrategier; matematik; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur två utvalda läromedel för årskurs 2 ger elever möjlighet att utveckla sin förståelse för multiplikation samt hur läromedlen framhåller olika representationsformer och räknestrategier för multiplikation.   Vårt material består av Lyckotal 2A samt Mera Favorit matematik 2B. LÄS MER

 4. 4. Elevers uppfattning av tallinjen i Vektor : En observation och fokusgruppsintervju av elevers uppfattning och betydelse av tallinjen i Vektor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping

  Författare :Sofi Karlsson; [2018]
  Nyckelord :number line; phenomenological; Vektor; mathematics; pupils; tallinje; fenomenografi; Vektor; matematik; elever;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tre exempel på mentala tallinjer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nils Rickdorff Lahrin; [2018]
  Nyckelord :tallinje; mental tallinje; matematik; mathematics; mental number-line; number forms; number-line;

  Sammanfattning : Starting from the Swedish curriculum’s goals of a school for all children this study’s main purpose is to contribute to the understanding of how mental number-lines are being described and related to by people with visualized number-forms. The study aims to answer the two questions: - How are the mental number-lines described by people with visualized numberforms and in what way do these descriptions differ from a conventional numberline? - What relations can be found between the visualized number-line and the choice of counting-strategies on number-tasks? The study used a qualitative method in which three participants with visual mental number-lines described their preferred counting-strategies and relation to their mental number-lines in three semi-structured interviews. LÄS MER