Sökning: "Tami Yzden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tami Yzden.

  1. 1. Tyreoideapåverkan av intraarteriellt jodkontrastmedel efter koronarangiografi : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Madeleine Björs; Tami Yzden; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige utförs cirka 40 000 koronarangiografier årligen. I samband med koronarangiografi används intraarteriellt jodkontrastmedel. Tyreoidea (sköldkörteln) är avgörande för metabolismen och hormonproduktionen kan påverkas av jod-injicering. LÄS MER