Sökning: "Tan Loc Nguyen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tan Loc Nguyen.

  1. 1. Integrated schedule and cost risk analysis using risk drivers in construction projects in Vietnam : A case study in a construction project in nam arun chaiseri LTD

    Magister-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

    Författare :Loc Nguyen Tan; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER