Sökning: "Tandhygienist"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Tandhygienist.

 1. 1. Tandhygienisters upplevelse av hälsofrämjande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Linda Holtne; Magdalena Karousi; [2018]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; intervju; tandhygienist; upplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur oralt hälsofrämjande arbete upplevdes av legitimerade tandhygienister. En kvalitativ studie har genomförts och datainsamlingen gjordes genom intervjuer med en intervjuguide som underlag. Åtta deltagare från två folktandvårdskliniker i Skåne intervjuades och intervjuerna varade i 11-20 minuter. LÄS MER

 2. 2. Vet patienten när den har karies? - En enkät- och journalstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Golriz Zare Ebrahimi; [2018]
  Nyckelord :Dental caries;

  Sammanfattning : En individs kännedom om och upplevelse av sin orala hälsa är beroende av ett flertal faktorer. Ett syfte med denna studie var att granska individens självuppfattning om kariesförekomst och dess samband med bakgrundsfaktorer som kön och utbildningsnivå. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av tandhygienisters användande av anestesi vid parodontal behandling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnea Legendi; Malin Marklund; [2017]
  Nyckelord :Anestesi; parodontit; tandhygienist; tvärsnittsstudie;

  Sammanfattning : Introduktion: Parodontit diagnostiseras och behandlas av tandhygienister. Behandlingen kan vara smärtsam och kräva anestesi. LÄS MER

 4. 4. Uppsökande tandvård och upplevelser om dess effekt på oral hälsa hos beroende äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Anna Czarnecka; [2017]
  Nyckelord :dental hygienists; domiciliary dental care; elder care homes; oral health; oral hälsa; tandhygienister; uppsökande tandvård; vårdboende;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters erfarenheter av uppsökande tandvård och deras upplevelser om dess effekt på oral hälsa hos beroende äldre. Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Nio legitimerade tandhygienister som arbetar med uppsökande tandvård inkluderades i studien. LÄS MER

 5. 5. Subjektiv halitosis bland högskolestudenter : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Hsing Tang; Emina Salkic; [2017]
  Nyckelord :dålig andedräkt; prevalens; stress; tandhygienist; VSC;

  Sammanfattning : Syftet: Syftet med studien var att kartlägga förekomst av subjektiv halitosis bland studenter på Hälsohögskolani Jönköping. Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie där urvalet utfördesslumpmässigt genom ett stratifierat urval och datainsamling skedde via enkätutdelning. LÄS MER