Sökning: "Tara Hassan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tara Hassan.

  1. 1. Socialt arbete inom rättspsykiatrin – vård, kontroll och frågan om yrkesidentitet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Anna Idegård; Tara Hassan; [2012-04-23]
    Nyckelord :Rättspsykiatrisk vård; allvarlig psykisk störning; socionom; socionomens yrkesroll;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie är att få kunskap om och belysa socionomens roll inom den rättspsykiatriska vårdkedjan; sluten- och öppenvård. Vidare vill vi undersöka hur samverkan mellan den rättspsykiatriska vårdkedjan och andra aktörer fungerar samt hur socionomerna inom rättspsykiatrin resonerar kring patienternas behov och det återfallspreventiva arbete som riktar sig till patienterna. LÄS MER