Sökning: "Tarik Mulic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tarik Mulic.

  1. 1. Islamofobi i klassrummet - Didaktiska lösningar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Tarik Mulic; [2020]
    Nyckelord :acceptans; didaktik; didaktiska metoder; islamofobi; religionsdidaktik; religionsvetenskap; tolerans;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur islamofobi tar sig uttryck i klassrummet och hur det går att arbeta förebyggande mot islamofobi. Genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer kommer fyra lärare i Skåne dela med sig av sina erfarenheter av uttryck av islamofobi i skolan men även framföra metoder för att arbeta förebyggande mot islamofobi. LÄS MER