Sökning: "Tatiana Luchi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tatiana Luchi.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med Patientnärmre vård.

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Tatiana Luchi; Linnea Ahlman; [2012]
    Nyckelord :Arbetsmiljö; Närhet; Patientnärmre vård; Patientsäkerhet; Sjuksköterskors upplevelse;

    Sammanfattning : Patientnärmre vård är en relativt ny vårdmodell som förekommer på fler och fler avdelningar på sjukhus i Sverige. Modellens mål är att sjuksköterskans administrativa uppgifter ska minskas för att tiden istället ska tillbringas i patientens närhet. LÄS MER