Sökning: "Tatjana Bansemer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tatjana Bansemer.

  1. 1. Moderna språk som modersmål

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Tatjana Bansemer; [2012]
    Nyckelord :moderna språk; tyska; Kultur; Tyska som modersmål; Språk; Tvåspråkighet; Bilingualism; Känslor; Moderna språk;

    Sammanfattning : Ämnet för mitt examensarbete är tvåspråkighet. Mitt fokus ligger på tysktalande barn som har levt en stor del av sitt liv med sin familj utanför ett tysktalande land, dvs. i Sverige eller som är födda i Sverige med tysktalande föräldrar. LÄS MER