Sökning: "Taulant Lami"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Taulant Lami.

  1. 1. Effektivisering av informations- och materialflödet på byggarbetsplatsen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Balazs Hajnal; Taulant Lami; [2017]
    Nyckelord :Efficiency; information flow; material flow; communication; waste; Effektivisering; informationsflödet; materialflödet; kommunikation; slöserier;

    Sammanfattning : Byggbranschens största utmaning idag är strävan efter lägre kostnader, högre kapacitet, lägre slöserier och ökad effektivitet för att uppnå ett mer lönsamhet. För detta krävs det framförallt att slöseri och icke värdeskapande aktiviteter elimineras bort. LÄS MER