Sökning: "Tax Agency"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden Tax Agency.

 1. 1. Gender Distribution on Boards and Company’s Performance: do women on company boards impact the business’ financial performance?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Beatriz Oliveira; Réka Félix; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to examine the impact of diverse boards with one, two, three or more women in limited companies founded in Sweden in 2010 on financial performance. Firm’s characteristics as board’s gender distribution, net sales, ROE, board size and number of employees will be examined aiming to understand how these boards are composed in terms of gender diversity and the impact of it on firm’s performance. LÄS MER

 2. 2. "Arbete på annan ort” - En utredning i ljuset av HFD 2018 ref. 31 avseende beskattning enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 p. IL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Bärnevåg Åhlin; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan Skatteverket drog igång processerna mot nyckelpersonerna bakom riskkapitalfonderna och den höga inkomst de uppbär i form av s.k. carried interest har en rättsutveckling tagit fart på det skatterättsliga området. LÄS MER

 3. 3. Bladyta och virkesproduktion i fullskiktad granskog skött med blädningsbruk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elin Edman; [2019]
  Nyckelord :bladyteindex; gran; blädningsbruk; ljusinsläpp; virkesproduktion; hyggesfritt skogsbruk; Leaf Area Index; Norway spruce; single-tree selection system; light penetration; volume growth; continous cover forestry;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har klimatförändringarna tagit en allt större plats i den politiska debatten, vilket har resulterat i att det numera är många olika värden som är viktiga att ta hänsyn till i skogsbruket förutom virkesproduktion. Samhället vill ha en större variation inom skogsskötseln och en ökad användning av hyggesfria skötselmetoder. LÄS MER

 4. 4. Värde av solel i Sverige : En faktor att ta med i ekonomin för en solcellsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Bahar Safari; [2019]
  Nyckelord :Solar cells; electricity trading companies; electricity grid companies; value of solar self-consumption; value of sold surplus solar electricity; tax reduction; profitability; financial support systems; individuals; companies.;

  Sammanfattning : The Swedish government has set a target of achieving 100% renewable electricity production by 2040, and this target is reflected in the solar strategy of the Swedish Energy Agency that states it’s possible that solar electricity may represent 5-10% of the Swedish electricity mix by 2040. It’s not easy for different participants such as individuals, companies, farmers and housing associations to find out the value of solar self-consumption and the value of surplus solar electricity that is fed into the power grid, because there are about 120 electricity trading companies and about 170 electricity grid companies in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Uppmålade emissionsmotiv – enbart ett medel eller också ett mål?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Carlson; Emilia Johansson; Astrid Kållberg; [2019]
  Nyckelord :Nyemission; Motiv; Kapitalanvändning; BHAR; Multipel regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om de emitterande bolagens efterföljande avkastning har ett samband med det tillförda kapitalets angivna och faktiska användning på den svenska aktiemarknaden. Den långsiktiga eventstudien har genomförts med en kvantitativ metod och ett deduktivt tillvägagångssätt. LÄS MER