Sökning: "Tea Blazevic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tea Blazevic.

  1. 1. Digitalisering och implementering av Artificiell intelligens - En kvalitativ studie om revisorer och revisorsassistenters attityder

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emma Gunnarsson; Tea Blazevic; [2020-07-09]
    Nyckelord :Revisor; attityd; digitalisering; artificiell intelligens; revisorsassistent;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Människan har alltid varit intresserad av att inkludera teknik i sitt arbete. I skrivande stund råder den fjärde industriella revolutionen, även kallad digitala revolutionen, där Artificiell Intelligens (AI) förväntas få en betydande roll. LÄS MER