Sökning: "Teacher Competencies"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Teacher Competencies.

 1. 1. Digitala kompetenser hos lärare - En studie om flera samhällsorienterade pedagogers digitala kompetenser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronja Rodell; [2022-01-18]
  Nyckelord :SO; digitala verktyg; digital kompetens; DigCompEdu;

  Sammanfattning : The world is becoming increasingly more digital, which has created a need for teachers to teach students how to use digital tools along with the traditional skills. According to the TPACK theory, teachers should be equipped with equal parts pedagogical, subject and digital competence (2013). LÄS MER

 2. 2. De fem matematiska förmågorna : En kvalitativ studie om hur lärare i F-3 arbetar för att utveckla de fem matematiska förmågorna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :LiliaRoss Namroud; Emelie Humbla; [2022]
  Nyckelord :The five mathematical competencies; laboratory work; talk moves; open problem solving; math; primary school teacher; De fem matematiska förmågorna; laborativt arbete; Talk moves; öppna problemlösningar; matematik; F-3 lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur F-3 lärare beskriver att de arbetar för att utveckla de matematiska förmågorna hos elever. Detta tog vi oss an genom att besvara följande forskningsfrågor: Hur beskriver lärare i F-3 att de arbetar för att ge elever möjlighet att utveckla de fem matematiska förmågorna? och Vilka utmaningar beskriver lärarna att de upplever i att ge eleverna möjlighet att utveckla de fem matematiska förmågorna? Vi har intervjuat åtta lärare från olika skolor, kommuner och årskurser för att besvara studiens forskningsfråga. LÄS MER

 3. 3. Outdoor Education: Opportunities, Challenges & Teacher Competencies – A Perspective on how to Teach in Nature

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jonathan Ståhlberg; [2022]
  Nyckelord :Outdoor education; Teacher Competencies; Education; Biology teaching; Framework factors; Learning by Senses; Collegial Competencies;

  Sammanfattning : For the last forty years outdoor education has been investigated all around the globe. Despite intense research initiative, studies have been lacking regarding what teacher competencies are beneficial for successful outdoor education. LÄS MER

 4. 4. Konsten att arbeta med flerspråkiga barn : En fenomenologiskt-hermeneutisk studie om förskollärares upplevelser av kompetens i arbete med flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linnéa Sundström; Anthoula Papadopoulou; [2022]
  Nyckelord :Multilingualism; multilingual competence; experience; experiential learning; teacher competence; language development competence; didactics; didactic competence; Flerspråkighet; flerspråkig kompetens; erfarenhet; erfarenhetslärande; lärarkompetens; språkutvecklande kompetens; didaktik; didaktisk kompetens.;

  Sammanfattning : Flerspråkig didaktisk kompetens är ett ämne som diskuteras i forskning för förskolor och grundskolor på grund av att flerspråkiga barn har ökats i Sverige. Resultat från tidigare forskning visar exempelvis att lärare upplever att de inte har den nödvändiga kompetensen för att undervisa flerspråkiga barn. LÄS MER

 5. 5. “Men vad är egentligen en bra förskollärare?” : En kvalitativ studie om vad förskollärare värdesätter för kompetenser i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Jenna Juntikka; Sofia Lohiniva; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; kompetens; konstruktion; kunskap; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att analysera förskollärares konstruktioner av förskollärarkompetenser i undervisningen. Studien har utgått från en kvalitativ metod med socialkonstruktionistiskt perspektiv som utgångspunkt. LÄS MER