Sökning: "Teachers Competency"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Teachers Competency.

 1. 1. Vilken inlärningsteori lämpar sig bäst? : en experimentell studie i idrottsundervisning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maria Rudner; Madeleine Stegius; [2019]
  Nyckelord :Teaching styles; physical education; peer teaching; direct teaching; school.; idrottsundervisning; skolan; inlärningsmetoder; kamratåterkoppling; direkta instruktionsmodellen.;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka vilken effekt har kamratåterkopplingsmodellen har i samband med idrottsundervisning i jämförelse med kontrollgruppen som utövar direkta instruktionsmodellen. Samt vilken av inlärningsteorierna har störst effekt. LÄS MER

 2. 2. Lärande för hållbar utveckling : Ett pluralistiskt undervisningsförsök i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Heed Dalman; Johanna Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Biology; pluralistic teaching; preschool; sustainable development; teaching trial; Biologi; förskola; hållbar utveckling; pluralistisk undervisning; undervisningsförsök;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en pluralistisk undervisningsaktivitet i förskolan kan utformas för att gynna barns diskussioner kring hållbar utveckling där olika perspektiv ges utrymme. Studien utgår från den pluralistiska undervisningstraditionen som beskrivs som en förutsättning för att skapa möjligheter till lärande om hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Håll i, håll om, håll ut : en intervjustudie om förskolechefers syn på handledning i förskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sofie Schön; Madeleine Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskolechef; handledning; specialpedagog; specialpedagogik;

  Sammanfattning : The reason why we chose to investigate how preschool managers view supervision, is because during our specialist preschool teachers training and our own experiences had been that supervision is often not used proactively, but more as a disciplinary tool. According to Swedish School law it is the duty of the preschool manager to ensure the progress and the development of the education in the preschool. LÄS MER

 4. 4. "Det är normerna vi tampas med!" : Hbtq-certifieringens inverkan på svenskundervisning i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Pernilla Andersson; [2018]
  Nyckelord :LGBTQ; LGBTQ-certification; gender; norm critical practice; norms; hetero norm; heteronormative; hbtq; genus; RFSL; svenskundervisning; hbtq-certifiering; normer; heteronormativitet; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om svenskundervisning ur ett hbtq-perspektiv i fyra olika grundskolor, varav två är hbtq-certifierade, samt att dessutom närmare undersöka lärares kunskaper om och upplevelse av att arbeta med hbtq-perspektiv i svenskundervisning. Jag har studerat hur lärarna arbetade, vilka som representerades i läromedlen och i klassrumsmiljöerna, hur klassrummen var möblerade samt hur eleverna var grupperade. LÄS MER

 5. 5. Lässtrategier och läsförståelse : En studie om hur tre lärare använder sig av olika lässtrategier för att främja elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mariella Uney; [2017]
  Nyckelord :reading strategies; reading comprehension; teaching strategies; teaching skills; lässtrategier; läsförståelse; undervisningsstrategier; undervisningskompetens;

  Sammanfattning : Reading is a vital skill both in and outside of school. We are constantly in a world of letters through different types of media, newspapers, smartphones, work etc. You can’t escape it, because we see it everyday in our lives. LÄS MER