Sökning: "Teamwork and Mindset"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Teamwork and Mindset.

 1. 1. Hinder för användning av scrum i ett programvarustartföretag

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Muhammad Qasim; Shreyas Basutkar; [2022]
  Nyckelord :Agile; Scrum; Barriers; Goals; People; Organization; Process; Tool; Agile Manifesto; Communication; Teamwork and Mindset; Role Management; Sprint Planning; Backlog Refinement; Daily Scrum; Retrospective;

  Sammanfattning : In the modern world, Scrum is widely adopted by many companies for software development, no matter the size of the company. As Scrum provides rapid development and meets the customer needs in a faster and efficient way, many companies want to move towards Scrum but moving towards Scrum is difficult and challenging due to different barriers for example cost, lack of experience, and so on. LÄS MER

 2. 2. Designa en arbetsyta : för att främja kreativitet och samarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Selma Causevic; Andreas Karlsson; Linnea Reteike; [2018]
  Nyckelord :creativity; teamwork; cross-functional groups; design; management; kreativitet; samarbete; tvärfunktionella grupper; design; management;

  Sammanfattning : I denna studie presenterar författarna sin forskning om hur ett företag kan utforma en arbetsyta för att öka kreativitet och samarbete. Tidigare vetenskaplig forskning visar ett gap i studier som gäller sambandet mellan den fysiska arbetsytan och kreativitet. Denna fallstudie är skriven med ett kvalitativt angreppssätt. LÄS MER

 3. 3. Clean coding i team : En fallstudie om hur ett team går tillväga för att etablera ettgemensamt tankesätt som grundas i Clean codes riktlinjer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Emelie Emretsson; [2017]
  Nyckelord :Clean code; common mindset; guidelines; team; important factors; big five in teamwork; Clean code; gemensamt tankesätt; riktlinjer; team; betydande faktorer; big five in teamwork;

  Sammanfattning : Idag byggs många system som består av svårlästa kodbaser med låg förvaltningsbarhet. En anledning till detta är att utvecklarna av systemet har olika bakgrund och kunskap i hur de skriver kod. Att skriva sin kod på helt skilda sätt är något som kan skapa problem i takt med att system blir större och allt mer komplexa. LÄS MER

 4. 4. Unlocking the full potential of Big Data: A change management approach

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Foteini Kalyva; Alice Ricci; [2015]
  Nyckelord :Big Data; Business Intelligence; Management; Change Management; Resistance to change; Business and Economics;

  Sammanfattning : Big Data has experienced recent developments in the field of Business Intelligence and has captured the increasing interest of enterprises who are trying to seize its potential. More and more companies, operating in industries ranging from insurance to the entertainment industry, are moving forward with the adoption of Big Data, in an attempt to gain significant benefits, such as customer insight, increased value, faster decision-making, and the ability to maintain competitive advantage. LÄS MER