Sökning: "Technical Decisions"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade orden Technical Decisions.

 1. 1. Technical decision-making in startups and its impact on growth and technical debt

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Carl Hultberg; [2021]
  Nyckelord :Technical Decisions; Startups; Technical Debt; Talent Management; Technical Stack; Programming Languages; Complexity; Software Development; Tekniska beslut; Startups; Teknisk skuld; Talanghantering; Teknisk stack; Programmeringsspråk; Komplexitet; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : The rapid pace of digitalization has resulted in increased management of software development, and today a majority of startups are reliant on software. How to manage software development projects is a well-researched area and agile methods are widely adopted by companies in all industries and sizes. LÄS MER

 2. 2. Understanding the Future of a Large Technical Systems : Trends and drivers of Swedish residential water usage

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Delil Dölcü; Marcus Andersson; [2021]
  Nyckelord :Residential Water Consumption; Drivers; LTS; MLP; PESTLE; MCA; Hushållens vattenanvändning; Drivkrafter; LTS; MLP; PESTLE; MCA;

  Sammanfattning : Understanding the future of a Large Technical System (LTS) through a sociotechnical analysis is a complex notion. The authors will investigate the phenomenon by studying residential water consumption in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Predict future software defects through machine learning

  M1-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Björn Hickman; Victor Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis aims to investigate the implications of software defect predictions through machine learning on project management. In addition, the study aims to examine what features of a code base that are useful for making such predictions. LÄS MER

 4. 4. Rättelse i fastighetsregistrets inskrivningsdel : Kan det vara mer rätt att rätta mer?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Isabell Nerman; Jesper Andersson; [2021]
  Nyckelord :Correction; Real Property Register; administrative law; rule of law; Land Code; Rättelse; fastighetsregister; förvaltningsrätt; rättssäkerhet; jordabalk;

  Sammanfattning : Av 19 kap. 22 § 1 st. första meningen jordabalken följer att om fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller någon uppenbar oriktighet som beror på inskrivningsmyndighetens eller någon annans skrivfel, på något liknande förbiseende eller på ett tekniskt fel, ska inskrivningsmyndigheten rätta uppgiften. LÄS MER

 5. 5. Tillåten vatteninläckning vid undermarksbyggande

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Michelle Eriksson; Emma van Heek; [2021]
  Nyckelord :Operational phase; construction phase; groundwater-drainage; underground construction; leakage; court application; court decision; Driftskede; byggskede; grundvattenbortledning; undermarksanläggning; inläckage; domstolsansökan; domstolsbeslut;

  Sammanfattning : Denna rapport grundar sig i en genomgång av ett antal tunnelanläggningars ansökningar till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt gällande bortledning av grundvatten, samt deras slutgiltiga domstolsbeslut i Stockholmsområdet. Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer i ansökan som domstolen lägger störst vikt vid inför domstolsbeslutet, samt hitta eventuella likheter eller skillnader mellan de fyra olika tunnelanläggningarna som beaktats. LÄS MER