Sökning: "Technology acceptance model"

Visar resultat 1 - 5 av 420 uppsatser innehållade orden Technology acceptance model.

 1. 1. Attityder till användning av ett digitalt verktyg för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa i populationen statsfinansierade anställda : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ann-Sofie Westerberg; [2022]
  Nyckelord :work environment; digital tools; health-promoting work environment; Technology Acceptance Model; work-related ill health; Arbetsmiljö; digitala verktyg; hälsofrämjande arbetsliv; Technology Acceptance Model; arbetsrelaterad ohälsa;

  Sammanfattning : Introduktion En bra arbetsmiljö är av stor vikt för ett hälsosamt arbetsliv. Många människor drabbas av arbetsrelaterad ohälsa som kunde varit möjlig att förebygga om den uppmärksammats i tid. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens bidrag till hållbarhet inom jordbruk : En fallstudie om hur tillämpningar av digitalisering inom jordbruk kan bidra till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fatanhe Hasani; Mohammad Ali Mohammadi; [2022]
  Nyckelord :Digitalisation; Sustainability dimension; Digital tools; Agriculture; Digitalisering; Hållbarhet dimension; Digitala verktyg; Jordbruk;

  Sammanfattning :  Digitalisation developing rapidly in agriculture and the image of a digitalised agriculture often describes an idealized future. Digitalisation should be used to achieve sustainability in agriculture. Few studies have an in-depth analysis that considers all three dimensions of sustainability in the context of digitalisation. LÄS MER

 3. 3. Användbarhet och användarvänlighet i projektverktyg för agila distribuerade systemutvecklingsprojekt inom högre utbildning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Philip Bruhn; [2022]
  Nyckelord :Agile system development; project-tools; TAM3; useability; ease of use; Agil systemutveckling; projektverktyg; TAM3; användbarhet; användarvänlighet;

  Sammanfattning : In the business world today, system development increasingly uses agile methods. For future system developers to get the most value from their education, universities have now started to use the same methods. This place demands on usability and user-friendliness in the project tools that the students use. LÄS MER

 4. 4. AI-chatbots som kundtjänstverktyg inom banksektorn : En kvantitativ studie om svenska bankkonsumenters tillit och intention att använda AI-chatbots

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sophie Bäcktorp; Antonia Henriksson; [2022]
  Nyckelord :trust; Technology acceptance model; Online-trust; chatbots; Artificell intelligience; banking sector; digital customer service; percived humanness; risk; digital trust.;

  Sammanfattning : Digitalisering är under ständig utveckling inom banksektorn. I och med den växande utvecklingen så har intresset för artificiell intelligens ökat men trots detta finns det fortfarande kvar osäkerheter kring användandet av AI-chatbots. LÄS MER

 5. 5. An Empirical Investigation of the Acceptance of Chaos Engineering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Linda Petersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The digitization within today’s society sees no sign of decline. In recent years it has become more critical for organizations to value scalability since the system needs to be able to increase or decrease in performance. Thus, organizations are going towards microservice architectures. LÄS MER