Sökning: "Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

 1. 1. Barns demokratiska röst i rutinsituationer. : En kartläggning av barns demokratiska utrymme i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Frida Rodin; Hanna Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Democracy; preschool; routine situations; interplay; Demokrati; förskola; rutinsituationer; samspel;

  Sammanfattning : Studien undersöker utrymmet som barns demokratiska röst har i rutinsituationer i förskolan med syfte att kartlägga utrymmet. Studien genomfördes med metodtriangulering där det kvantitativa består av observationer med ett schema och det kvalitativa av fältanteckningar. LÄS MER

 2. 2. Att bidra till elevers kommunikationsutveckling : En intervjustudie med pedagoger verksamma inom grundsärskolans ämnesområden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Veronica Lindfors Boij; Sandra Halling; [2023]
  Nyckelord :Communication development; intellectual disability; special school; augmentative and alternative communication AAC ; interview study; Kommunikationsutveckling; Intellektuell funktionsnedsättning IF ; grundsärskola; Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; intervjustudie;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att bidra med kunskap om några pedagogers erfarenheter av att stötta kommunikativ utveckling hos elever som läser ämnesområden inom grundsärskolan. De frågeställningar som legat till grund för studien är: Vad betraktar pedagogerna som möjligheter respektive hinder för elevernas kommunikationsutveckling? Hur beskrivs elevernas roll i processen med kommunikationsutveckling? Hur kan pedagogers erfarenheter förstås utifrån specialpedagogiska perspektiv? Digitala semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta pedagoger verksamma i grundsärskolan. LÄS MER

 3. 3. AKK som tydliggörande pedagogik : en studie om förskollärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Annika Pettersson Nilsson; Des Olsson; [2023]
  Nyckelord :ACC; Signs as support; Alternative supplementary communication; clarifying pedagogy; AKK; TAKK; Alternativ kompletterande kommunikation; tydliggörande pedagogik;

  Sammanfattning : Idag visar allt fler forskningsresultat på de språkutvecklande vinsterna hos samtliga barn när verksamheter bedrivs med AKK som komplement. AKK är ett paraplybegrepp som innefattar bland annat bildstöd och tecken som stöd, där olika AKK-system visualiserar språket. LÄS MER

 4. 4. Varför TAKK? : Hur rektorer/biträdande rektorer resonerar kring arbetet med TAKK i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Ellinor Persson; Elin Ulusoy; [2023]
  Nyckelord :biträdande rektorer; förskola; rektorer; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling; TAKK; Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation;

  Sammanfattning : TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) är ett sätt att öka barns språkutveckling och stödja barn i sina kommunikativa funktioner, genom att göra teckenrörelser i kombination med det talade språket. TAKK är en metod som används i många förskolor i Sverige, och därmed har ett växande intresse för forskning kring TAKK uppstått. LÄS MER

 5. 5. TAKK som kommunikativt verktyg i förskolan : Förskollärares uppfattningar om och arbete med TAKK i förskolans praktik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linnéa Olofsson; Saga Liljeström; [2023]
  Nyckelord :Förskollärares ansvar; barns språkutveckling; barns kommunikationsutveckling; TAKK Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation ; multimodal kommunikation;

  Sammanfattning : TAKK as an communicative tool in preschool Föreliggande studie bidrar med kunskap om förskollärares olika uppfattningar om och arbete med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) i förskolans praktik. Tidigare forskning som undersökt effekten av TAKK för barns språk- och kommunikationsutveckling uppvisar blandade resultat. LÄS MER