Sökning: "Teckna"

Visar resultat 6 - 10 av 179 uppsatser innehållade ordet Teckna.

 1. 6. Teckna röd, gul och blå - varför då?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fanny Roos; Melinda Sjöholm Linö; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Flexibilitet; Inkludering; individualistisk utgångspunkt; Språkstörning; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka rutiner och verktyg som förskollärarna upplever hjälper barnen med språket och vilken kunskap de besitter för att ge barnen en likvärdig utbildning. Vi har valt kvalitativa studier i form av intervjuer där vi intervjuat tre förskollärare och en logoped. LÄS MER

 2. 7. ”Ibland är det svårt att följa rekommendationerna” : En studie om Vaxholms kommuns klimatanpassningsarbete och juridiska ansvar vid detaljplaneläggning med hänsyn till översvämningsrisker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Paulina Viker; [2019]
  Nyckelord :kommunalplanering; detaljplaneläggning; havsnivåhöjning; klimatanpassningsarbete; försäkringsbolag;

  Sammanfattning : Idag detaljplaneläggs och bebyggs alltmer i kustområden eftersom det är attraktivt att bo intill vatten. Dessa områden riskerar att drabbas hårt av framtida havsnivåhöjning och översvämningar. Skadekostnader för bebyggelse i klimatutsatta områden har ökat den senaste tiden. LÄS MER

 3. 8. Emissionsgarantier - En analys i ljuset av rättspraxis och kapitalmarknadsrättsliga regleringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Krappe; [2019]
  Nyckelord :Emissionsgarantier; Teckningsutfästelser; Emission; Nyemission; Aktier; NJA 2016 s.107; NJA 1918 s.394; Emittentbolag; Teckningslikvid; Standby-underwriting.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid inledandet av en nyemissionsprocess ligger det i bolagets intresse att analysera marknadens intresse för deltagande i emissionen. Det kan ligga i bolagets intresse att vända sig till en alternativ finansiär för att säkerställa att kommande nyemission blir fulltecknad, detta görs genom ett teckningslöfte från finansiären som innebär att finansiären åtar sig, mot vederlag, teckna de aktier som blir över i nyemissionen. LÄS MER

 4. 9. Tjänst för skapande och ifyllande av juridiska avtal i ett interaktivt dialogsystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Boström; Daniel Jansson; Martin Larsson; Erik Rimskog; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Everyone will, sooner or later, have to sign a legally binding agreement. Two examples of such agreements are purchase agreements for a car and a consultant agreement for when someone is recruited as a consultant. Many of these agreements follow a standard template and rarely change. LÄS MER

 5. 10. Osäkerheter kring förhandsavtal för nyproducerade bostadsrätter i Stockholm : Vilka finansiella orsaker ligger till grund för de problem som har uppstått?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Charlotte Brunius; Alexander Lorenius; [2019]
  Nyckelord :Pre-contractual agreement; residential apartments; real options; housing developer; consumer; Förhandsavtal; bostadsrätter; reala optioner; bostadsutvecklare; konsument;

  Sammanfattning : Bostadsinvesteringarna har tagit fart de senaste åren i Sverige. Den gynnsammaprisutvecklingen har resulterat i fler nybyggnadsinvesteringar och antaletproducerade lägenheter har varit stort. I detta marknadsläge blev det allt merattraktivt att teckna förhandsavtal på nyproducerade bostäder. LÄS MER