Sökning: "Teckningslikvid"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Teckningslikvid.

  1. 1. Emissionsgarantier - En analys i ljuset av rättspraxis och kapitalmarknadsrättsliga regleringar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Erik Krappe; [2019]
    Nyckelord :Emissionsgarantier; Teckningsutfästelser; Emission; Nyemission; Aktier; NJA 2016 s.107; NJA 1918 s.394; Emittentbolag; Teckningslikvid; Standby-underwriting.; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Vid inledandet av en nyemissionsprocess ligger det i bolagets intresse att analysera marknadens intresse för deltagande i emissionen. Det kan ligga i bolagets intresse att vända sig till en alternativ finansiär för att säkerställa att kommande nyemission blir fulltecknad, detta görs genom ett teckningslöfte från finansiären som innebär att finansiären åtar sig, mot vederlag, teckna de aktier som blir över i nyemissionen. LÄS MER