Sökning: "Ted Westman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ted Westman.

  1. 1. Upplevd arbetsmiljö : En kvalitativ studie om omsorgsgivares erfarenheter av ledningens och organisationens inverkan på deras arbetsmiljö

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Anders Svartengren; Ted Westman; [2014]
    Nyckelord :organization; management; caregivers; elderly care; organisation; ledning; omsorgsgivare; äldreomsorg;

    Sammanfattning : The aim of this essay was to describe and interpret the managements and organizations impact regarding the caregivers working conditions. To examine this we used a qualitative method. We completed two group interviews and five individual interviews with a total of fifteen enrolled nurses that worked within elderly care. LÄS MER