Sökning: "Teknikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet Teknikundervisning.

 1. 1. NTA inom teknikämnet : Lärares uppfattningar kring användningen av skolutvecklingsprogrammet NTA inom teknik för grundskolans lägre åldrar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Jessica Johdet; Lizette Sejbjerg; [2021]
  Nyckelord :Framework; Inquiry based learning; NTA; Teacher attitudes; Technology education; Lärares attityder; NTA; Ramfaktorer; Teknikundervisning; Undersökande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur lärare inom årskurs 1 - 3 uppfattar arbetet med skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) inom teknikämnet. Studiens frågeställningar har besvarats genom kvalitativa intervjuer, både enskilda och fokusgrupper, med lärare inom grundskolans lägre åldrar som använder sig av NTA i teknikundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning i teknikundervisning : En intervjustudie om användandet av formativ bedömning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Terese Johansson; [2021]
  Nyckelord :Bedömning för lärande; formativ bedömning; nyckelstrategier; teknik i grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på lärares arbetsmetoder för den formativa bedömningen i teknikämnet i grundskolan, vilka möjligheter och svårigheter lärare finner med formativ bedömning samt att ta reda på hur lärare skapar och bibehåller teknikintresset hos eleverna i teknikutbildningen genom grundskolan. Metoden som användes var semi-strukturerade intervjuer med legitimerade lärare som undervisar i ämnet teknik i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Teknikundervisning i barns lek : ”Barns lek är grunden till lärandet, utan leken har vi ingenting”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Roussou; Sandra Jones; [2021]
  Nyckelord :phenomenography; play; preschool; teaching; technics; fenomenografi; förskola; lek; teknik; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar ämnet teknik i förskolan och studiens syfte var att undersöka hur olika faktorer främjar teknikundervisning i barns lek. För att identifiera faktorerna har fem förskollärare som är verksamma på fyra olika förskolor i Mellansverige med inriktningen teknik intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Yngre barns utforskande av bygg-och konstruktionsmaterial i förskolan : En studie om barns interaktion med bygg- och konstruktionsmaterial i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellinor Åkerberg; [2021]
  Nyckelord :interaktion; konstruktion; teknikundervisning i förskolan; utforskande i fri lek;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to the knowledge about youngerchildrens exploring of building- and construction materials in free play and seewhat knowledge is constructed and shared between the children. In this study,video observations are used as a method and six children, between the ages ofone and two, were observed in their free play with building materials. LÄS MER

 5. 5. Vad behövs för en bra teknikundervisning? : En studie om hur pedagoger ser på teknikundervisning för åk 1-3

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Madeleine Lundell; [2021]
  Nyckelord :assessment; interest; primary school; technology teaching; understanding; bedömning; förståelse; intresse; lågstadiet; teknikundervisning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute with knowledge about technology teaching for years 1-3 by gaining better knowledge of what educators perceive about their technology teaching regard to interest, understanding and assessment. The study has used semi-structured interviews as a method, involving four educators. LÄS MER