Sökning: "Teknikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet Teknikundervisning.

 1. 1. Teknikundervisning. En systematisk kunskapsöversikt om hur olika faktorer påverkar elevernas möjligheter till en likvärdig undervisning i teknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Eliasson; Layla Zreim; [2020]
  Nyckelord :teknikundervisning; likvärdighet; likvärdig teknikundervisning; likvärdig undervisning; social bakgrund; socioekonomisk status; utbildningsnivå; undervisningsstöd; grundskola; mellanstadiet; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Ett av grundskolans syften är att ge alla elever oavsett social bakgrund, socioekonomisk status och övriga behov samt förutsättningar en likvärdig utbildning. Dock visar denna kunskapsöversikt att långt ifrån alla elever får en likvärdig teknikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Tekniklärares uppfattningar om programmering i teknik på grundskolans högstadium : En fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Siran Vahabzadeh; [2020]
  Nyckelord :Technology teacher; technology education; technology teaching; programming; tcomputational thinking; teachers perceptions; secondary school; phenomenography; tekniklärare; teknikdidaktik; teknikundervisning; programmering; datalogiskt tänkande; lärares uppfattningar; grundskola; fenomenografi;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2018 trädde en rad förändringar i kraft i den svenska skolans läroplaner och kursplaner. Det är bland annat skrivningar om programmering i kursplanerna i teknik och matematik i grundskolan. Det här examensarbetet undersöker lärares uppfattningar kring införandet av programmering i teknikämnet på grundskolans högstadium. LÄS MER

 3. 3. Att tillgängliggöra ett ämnesspråk inom NO- och teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Haglund; Sofia Halfvarson; [2020]
  Nyckelord :grundskola; inkludering; naturorientering; tillgängliggöra; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt utgår från frågeställningen "kan undervisning främja inkludering av alla elever genom att tillgängliggöra språket i det naturvetenskapliga klassrummet och hur?". Sökprocessen bestod av två delar. Den första delen utgjordes av identifiering av lämpliga sökord samt utveckling av en sökteknik. LÄS MER

 4. 4. Hur undervisningen i kursen teknik 1 skiljer sig mellan svenska gymnasieskolor : En kvantitativ studie om ämnesupplägg i kursen teknik 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anders Sved; [2020]
  Nyckelord :Teknikundervisning; teknikämnet; tekniklärare; kursplanering; teknik 1; gymnasiet; genus; faktorer; ramfaktorer;

  Sammanfattning : I denna kvantitativa studie med 26 responderande gymnasielärare har faktorers påverkan på innehållet i kursen teknik 1 undersökts. Lärarna har deltagit i en websurvey samt delat sina övergripande planeringar för kursen teknik 1. LÄS MER

 5. 5. Svenska lärares syn på teknikämnet : Attityder inom teknikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Lovisa Stjerna; [2020]
  Nyckelord :technology subject attitudes; self-ability; subject knowledge about technology; technology teaching; tutoring; teknikämnesattityder; självförmåga; teknikundervisning; undervisningstid; teknikämneskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER