Sökning: "Telemedicine"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Telemedicine.

 1. 1. Sjukvårdspersonals inställning till videobesök

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mattias Hamberg; Hugo Bouvier; [2018]
  Nyckelord :video visits; telemedicine; TAM; health care; user acceptance; videobesök; telemedicin; TAM; sjukvård; användaracceptans;

  Sammanfattning : I Sverige har en rad olika mobila applikationer vuxit fram där patienter kan ställa frågor och konsultera läkare med hjälp av videobesök. Dessa typer av tjänster är i dagsläget menat att användas som ett substitut eller komplement till traditionella vårdbesök med syfte att avlasta sjukhus och tillgängliggöra vård. LÄS MER

 2. 2. Appar vid vård av psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om psykiatripatienters attityder och behov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Freja Theander; Sofia Selenius; [2018]
  Nyckelord :apps; attitudes; m-health; telepsychiatry; mental illness; telemedicine; appar; attityder; m-hälsa; telepsykiatri; psykisk ohälsa; telemedicin;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar internationellt och även i Sverige, samtidigt rapporteras den psykiatriska vården vara bristfällig på grund av sin låga tillgänglighet. Ett sätt att öka tillgängligheten av vården kan vara genom en smartphone-applikation. Men oavsett hur effektiv en app är, så tillför den ingenting om den inte används. LÄS MER

 3. 3. Digitala vårdcentraler : En systematisk litteraturstudie om dess möjligheter att öka tillgängligheten till primärvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Johanna Patriksson Karlsson; [2018]
  Nyckelord :virtual visit; digital visit; telemedicine; primary health care; virtuellt vårdbesök; digitalt vårdbesök; telemedicin; primärvård;

  Sammanfattning : Inledning: Primärvården i Sverige är i behov av förändring då dess struktur och resursfördelning behöver anpassas för att klara av att möta de framtida utmaningar som primärvården står inför med en befolkning som lever allt längre, kroniska sjukdomar samt multisjuka, där en möjlig lösning skulle kunna tänkas vara digitalisering av primärvården.  Syfte: Det här examensarbetet syftar till att undersöka digitala vårdcentralers möjligheter att bidra till en förbättrad tillgänglighet till primärvården i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Secure Handling of Electronic Health Records for Telemedicine Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Ljung; [2018]
  Nyckelord :Electronic Health Records; Telemedicine; Security; Event-B;

  Sammanfattning : Medical record systems are used whenever caregiving is practiced. The medical records serve an important role in establishing patient safety. It is not possible to prevent honest-but-curious doctors from accessing records since it is legally required to allow doctors to access health records for emergency cases. LÄS MER

 5. 5. Möjlig användning av app för digitalvård av högt blodtryck : insikter från marknadsundersökning samt litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Elin Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästan en tredjedel av världens vuxna befolkning har högt blodtryck. Högt blodtryck definieras som systoliska tryck≥ 140 mmHg och/eller diastolisk tryck ≥ 90 mmHg. För att få vård för sitt höga blodtryck har metoden länge varit att gå till en vårdcentral för att båda mäta blodtrycket och få medicin. LÄS MER