Sökning: "Telephone counseling"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Telephone counseling.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att i telefonrådgivning på vårdcentral bedöma andningsförsämring hos patienter med KOL samt besluta åtgärd : - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Alma Zverotic; Anna Lidström; [2021]
  Nyckelord :COPD; exacerbation; nurse; telephone counseling; communication; support; KOL; exacerbation; sjuksköterska; telefonrådgivning; kommunikation; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) sjukdom är ett växande problem världen över och kommer i framtiden att ställa primärvården inför utmaningar att kunna möta komplexa vårdbehov från den här patientgruppen. KOL innebär begränsningar i det dagliga livet och ger känslor av beroende vilket gör att många patienter är i behov av kontakt med primärvårdens vårdcentraler. LÄS MER

 2. 2. Bedöma vårdbehov vid telefonrådgivning inom primärvården : - Distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Andersson; Mitra Dusty; Jane Zöller; [2021]
  Nyckelord :district nurses; qualitative research; primary health care; telephone counseling; nursing assessmen; distriktssköterskor; kvalitativ forskning; primärvård; telefonrådgivning; vårdbehovsbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primärvården är ofta den första instansen patienter söker sig till inom sjukvården. Vården som ges ska vara lättillgänglig och bestämmas av patienternas vårdbehov. LÄS MER

 3. 3. En väg in- för barn och unga med psykisk ohälsa : en fallstudie om insatser för att förbättra tillgänglighet till utredning och behandling

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Sara Elofsson; [2020]
  Nyckelord :systematisk bedömning; triagering; telefonrådgivning; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Child and adolescent psychiatry and the Child and Adolescent Health in the Jönköping Region lacked a systematic assessment instrument for triaging the level of care for children and adolescents with mental illness.   The aim of the improvement work was to give children with mental illness access to care and treatment, at the right time and the right level of care by introducing a systematic assessment instrument, and one common unit. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av att samtala med patienter med oro och ångest vid telefonrådgivning : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Satu Peltonen; Sevim Tasci; [2020]
  Nyckelord :Anxiety; concerns; district nurse; experiences; telephone counselling; Distriktssköterska; erfarenheter; oro; telefonrådgivning; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället enligt tidigare forskning och många gånger sker den första vårdkontakten med en distriktssköterska vid telefonrådgivning. Tidigare studier visar hur komplex och krävande arbetsuppgift telefonrådgivning kan vara och distriktsköterskan förväntas ha kompetens och kunskap för bedömning av patienten utan tillgång till den kliniska blicken. LÄS MER

 5. 5. Chefers upplevelser av verksamma faktorer i den arbetslivsinriktade rehabiliteringsförsäkringen ”ComeBack med Samtalsstöd” : – En tematisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Tove Dunder; Patrik Dunder; [2020]
  Nyckelord :work-oriented rehabilitation; the experience of managers; sick leave; mental illness; thematic analysis; arbetslivsinriktad rehabilitering; chefers upplevelser; sjukskrivning; psykisk ohälsa; tematisk analys;

  Sammanfattning : Sammanfattning Arbetslivsinriktad rehabilitering utgör ett ämnesområde vars kunskapsfält är tämligen outforskat, detta trots att antalet sjukskrivningar i Sverige följer en uppåtgående trend. Det saknas studier där man undersökt arbetsgivares/chefers syn på möjliga framgångsfaktorer, av vilken anledning förevarande studie genomförts. LÄS MER