Sökning: "Teleworking"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet Teleworking.

 1. 1. Distansarbetets påverkan på flyttbenägenhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Carl-Henrik Frick; Daniel Adolfsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Distansarbete; moturbanisering; flyttmönster; flyttbenägenhet; migration; rural;

  Sammanfattning : This study examines teleworkers' experiences of telework and whether this has affected theirtendency to move. New questions are raised in connection with the pandemic which hasincreased the proportion of telework. LÄS MER

 2. 2. “Jag ser ju jobbet resten av dygnet” En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och hantering av hemarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Östberg; Ida Ardané; [2021-05-31]
  Nyckelord :social worker; teleworking; health; work family border theory; coping;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine experiences of social workers regarding working from home, that have arisen due to Covid-19. More specifically their experiences and management of physical, mental and social health. LÄS MER

 3. 3. Hybridkontoret - Det nya svarta? Distansarbetets påverkan på ledarskapet och arbetstillfredsställelsen hos medarbetare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Fritz; Clara Sjögren Nyberg; [2021-04-27]
  Nyckelord :job satisfaction; leadership; employeeship; telework; remote work; communication;

  Sammanfattning : Teleworking is an increasing phenomenon among organizations due to technological development, and since the Swedish public health authority declared SARS-CoV-2 a pandemic, remote work has been recommended for Swedish companies. When communication only takes place via digitalplatforms, an adjustment is required from the companies, managers and employees in the transition. LÄS MER

 4. 4. Att leda digitalt - det "nya" ledarskapet : En kvalitativ studie om digitalt ledarskap till följd av coronapandemin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Emelie Berggren; Moa Wallin; [2021]
  Nyckelord :E-leadership; telework; information and communication technology; affordance theory; leader-member exchange theory; E-ledarskap; distansarbete; informations- och kommunikationsteknik; affordance theory; leader-member exchange theory;

  Sammanfattning : Till följd av coronapandemin tvingades många organisationer göra en hastig och ofrivillig övergång till distansarbete. Detta skifte i arbetssätt för med sig nya krav, inte minst på ledare som tvingas kommunicera och leda via digitala verktyg. LÄS MER

 5. 5. Ett spektrum av tillhörighet : Hur upplever coworkingmedlemmar tillhörighet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emelie Henriksson; Johan Mikaelyan; [2021]
  Nyckelord :Affiliation; Coworking Space; Teleworking; Workplace Solutions; Group Cohesion; Tillhörighet; Coworking-space; Distansarbete; Arbetsplatslösning; Gruppsammanhållning;

  Sammanfattning : Distansarbete har blivit allt vanligare och många väljer att nyttja ett coworkingspace som arbetsplatslösning i stället för att arbeta från hemmet. Coworking-spacesskiljer sig markant från traditionella arbetsplatser eftersom de delas av flera olikaorganisationer och individerna som nyttjar arbetsplatsen arbetar tillsammans medmänniskor som inte är organisatoriska kollegor. LÄS MER