Sökning: "Tema rymden"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Tema rymden.

 1. 1. Kan Tove Jansson skapa mening i undervisningen? : En kvalitativ textanalys kring tre muminböckers möjligheter som didaktiska resurser i tema och identitetsutvecklande arbete.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Carolina Pettersson; Tove Grannäs Brännström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa textanalys har framträdande teman och motiv i Tove Janssons muminböckeranalyserats kring hur de kan utgöra didaktiska resurser i ett tema och identitetsutvecklande arbete.De muminböcker som analyserats är Småtrollen och den stora översvämningen (1945), Kometen kommer(1968) och Trollkarlens hatt (1948). A.J. LÄS MER

 2. 2. Att landa på månen och i skolan : Drama som estetisk lärprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Backéus; [2013]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; dramapedagogik; drama som metod; sociokulturell teori; grundskola;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie med hermeneutisk ansats har som syfte att åskådliggöra och konkretisera begreppet estetiska lärprocesser, sett genom drama som metod i ämnesundervisning. Forskningsfrågorna är Hur kan estetiska lärprocesser förstås genom drama som metod i ämnesundervisningen? och Vad krävs av drama för att estetiska lärprocesser ska uppstå? Deltagande observationer samt två intervjuer har genomförts för att undersöka ett projekt där drama använts sommetod för tema Rymden i årskurs två. LÄS MER

 3. 3. Förskolan i rymden : Om hur ett praktiskt temaarbete kan utveckla barns kunskaper och förståelse kring ett kunskapsområde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Magnus Andreason; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att ta reda på hur ett praktiskt temaarbete kan förändra förskolebarns kunskaper och förståelse kring ett kunskapsområde. Temat handlar om rymden och vårt solsystem. LÄS MER

 4. 4. Hur stort är universum? En studie kring lärares syn på grundskolans astronomiundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Niklas Svanberg; [2011]
  Nyckelord :Astronomi; Tema rymden; Astronomiundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka några av de problem studiens fem lärare har ställts inför iskärningspunkten mellan vetenskapliga fakta, statens vilja och elevernas förförståelse. För att ta reda på detta harjag genomfört en kvalitativ intervjustudie där fem grundskolelärare med varierad utbildningsbakgrund, varavsamtliga har undervisat i astronomi, fått svara på vad de ansett vara ämnets kärna. LÄS MER

 5. 5. ICEHOTEL möter Astronomiåret i snön : Att kommunicera med hjälp av 3D-skisser i en designprocess på distans

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elin Nordin; [2008]
  Nyckelord :3D-skisser; ICEHOTEL; design; kommunikation;

  Sammanfattning : Att föra en bra kommunikation vid designprocesser är nyckeln till ett lyckat designresultat. Vid designsituationer där designer och projektledare inte befinner sig på samma ort, utan istället cirka 60 mil ifrån varandra, så går det att påstå att kommunikationen är avgörande för utgången av projektet. LÄS MER