Sökning: "Temaarbete i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Temaarbete i skolan.

 1. 1. "Det mesta i skolan är ändå svenska i slutändan" : Svensklärares attityder till och erfarenhet av svenskämnets roll i ämnesövergripande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emily Jennsjö; [2021]
  Nyckelord :ämnesövergripande; ämnesöverskridande; tvärvetenskapligt;

  Sammanfattning : I skolans uppdrag ingår att förbereda elever för att verka i samhället och möta en komplex verklighet som snabbt förändras. Många av de problem som samhället ställs inför kräver lösningar med bidrag från flera olika discipliner. LÄS MER

 2. 2. Historieämnets utveckling och förändring i grundskolan med inriktning mellanstadiet : historieämnet mot politik och samhälle

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Matilda Eldh; Malin Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Läroplan; historieämnet; samhälle; politik; läroplansanalys;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten tar sin början i att problematisera hur skolan styrs av politik och samhälle och hur det bidrar till att skolan blir så kallat technestyrt, styrd av efterfrågan på arbetsmarknaden. Allt detta ställs sedan mot det bildningsuppdrag som skolan har. LÄS MER

 3. 3. Digital kompetens och IKT i Förskolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fredrik Björk; [2020]
  Nyckelord :IKT i förskolan; Digital kompetens i förskolan; Digitala klyftor;

  Sammanfattning : Informations och kommunikationsteknologi, som förkortas IKT, och digital kompetens kommer få större plats i förskolans läroplan igenom läroplansremiss (VT18), där det är krav på användning av IKT. Studien som genomfördes är en analys av tio intervjuer gjorda med förskollärare om deras avdelningars tillgångar till IT-artefakter, förskollärarnas digitala kompetens samt deras förberedelse inför de nya kraven som kommer i den reviderade läroplanen. LÄS MER

 4. 4. Ämnesintegrering i grundskolan : En empirisk studie om ämnesövergripande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Petra Prenninge; [2017]
  Nyckelord :Ämnesintegrering; ämnesövergripande; temaarbete; SO-ämnen i grundskolan; ämnesspecifik; integrering;

  Sammanfattning : Idag råder det delade meningar om vad som är det bästa sättet att undervisa på. Det har pendlat mellan ämnesspecifik och ämnesintegrerad undervisning i takt med olika beslut och läroplaner i vårt samhälle. Fördelar och nackdelar har lyfts fram i olika sammanhang om skolan bör undervisa ämnesintegrerad eller ämnesspecifikt. LÄS MER

 5. 5. Lärares förmedling av innehållet ur läroplanen, Lgr 11 : lärares sagda upplevelser av sitt förmedlande av läroplanens innehåll i ämnet svenska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Jonsson; [2015]
  Nyckelord :lärares förmedling; läroplan;

  Sammanfattning : InledningDen svenska skolans styrdokument i form av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, förkortat Lgr 11, ligger till grund för utbildningens utformning och upplägg. Häri finner vi direktiv att skolan ska klargöra för eleverna vad utbildningen syftar till och vilka mål eleverna ska uppnå. LÄS MER