Sökning: "Tematisk innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 420 uppsatser innehållade orden Tematisk innehållsanalys.

 1. 1. ”Ligger man på plussidan så klarar de av att bli tillsagda” : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med elever som uppvisar externaliserande och internaliserande beteendesvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Natalie Elofsson; Rebecca Ericsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract: Elofsson, Natalie och Ericsson, Rebecca (2023). ”Ligger man på plussidan så klarar de av att bli tillsagda”- En kvalitativ studie om pedagogers arbete med elever som uppvisar externaliserande och internaliserande beteendesvårigheter. LÄS MER

 2. 2. De könsambivalenta fotbollsspelarna i sociala medier : En kvalitativ tematisk innehållsanalys och en semiotisk analys

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lovisa Hultgren; [2023]
  Nyckelord :representation; gender; social semiotics; football; instagram; representation; genus; socialsemiotik; fotboll; instagram;

  Sammanfattning : Sport coverage is a large part of the traditional media's content, and soccer is the sport that is covered the most. Today, social media offers a new arena where football is monitored, and football clubs now have the opportunity to construct their own coverage. LÄS MER

 3. 3. Föräldrarna får sista ordet : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever att föräldrars rättigheter begränsar barns rättigheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ellen Nilsson; Angelica Andersson; [2023]
  Nyckelord :childrens rights; consent; discretion; parents rights; participation; street-level bureaucrats  ; barns rättigheter; delaktighet; föräldrars rättigheter; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; samtycke;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka socialsekreterares upplevelser av att arbeta inom den sociala barnavården vilken förutsätter föräldrars frivillighet för att barn ska få sina rättigheter gällande stöd, skydd och delaktighet tillgodosedda. Studien har i synnerhet fokuserats kring att undersöka huruvida socialsekreterare upplever att föräldrars lagstadgade rätt till frivillighet begränsar barns lagstadgade rätt till delaktighet och skydd. LÄS MER

 4. 4. Livet efter arbetslivet : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Lova Andersson; Linnéa Aronsson; [2023]
  Nyckelord :Retirement; transition; social life; physical health; well-being; Pensionering; övergång; socialt liv; fysisk hälsa; välmående;

  Sammanfattning : Retirement is something all workers will face sooner or later. The purpose of this qualitative interview study was to investigate the subjective experience of the transition between working life and retirement of retirees, and workers in the transition phase as well as how the physical, mental and social health is affected by retiring. LÄS MER

 5. 5. Medarbetares upplevelser av den sociala arbetsmiljön inom socialtjänstens boendestöd

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anne-Mi Åhman; [2023]
  Nyckelord :socialt arbete; krav och resursmodellen; boendestöd; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Den sociala arbetsmiljön för medarbetare inom socialtjänsten anses vara svårhanterlig, då medarbetare inte bara behöver förhålla sig till organisationens intressen utan även till klientens behov och önskemål. Arbetet innebär att hantera klienter i svåra livssituationer, ofta med en komplex social problematik och-/eller en beroendeproblematik i grunden. LÄS MER