Sökning: "Temesgen Wendmagegn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Temesgen Wendmagegn.

  1. 1. Patienters upplevelser av omvårdnad vid svårläkta sår : en icke systematisk litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

    Författare :Fanny Öhman; Temesgen Wendmagegn; [2023]
    Nyckelord :Chronic ulcer; Nursing care; Patient experience; Patient perspective; Omvårdnad; Patientens upplevelse; Patientperspektiv; Svårläkta sår;

    Sammanfattning : Bakgrund Svårläkta sår kan innebära lidande och sänkt livskvalitet för individen som drabbas samt ökade kostnader för samhället. Sår som inte läker förekommer särskilt bland äldre människor och kan bero på bakomliggande faktorer såsom venös och arteriell insufficiens samt diabetes. LÄS MER