Sökning: "Temporär arkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Temporär arkitektur.

 1. 1. Architecture to the Rescue : Metamorphing Built Space for Changing Purposes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vincent Tuma Fischer; Tara Dyi; [2021]
  Nyckelord :Metamorphing architecture; Pandemic architecture; Healthcare architecture; Crisis management; Temporary architecture; Health promoting architecture.; Metamorferande arkitektur; Pandemi arkitektur; Sjukvård arkitektur; Kris förberedande; Temporär arkitektur; Hälsofrämjande arkitektur.;

  Sammanfattning : In December of 2019, the city of Wuhan in China reported an outbreak of a high number of pneumoniacases (Bassareo, 2020). The SARS-CoV-2 Virus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)started to cause disturbance in societal functions, eventually leading to anomalous infection controlmeasures. LÄS MER

 2. 2. Ska vi äta ute? - en undersökning av ätande utomhus i urban miljö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Li-Marie Kåkneryd; [2021]
  Nyckelord :temporary architecture; food architecture; outdoor furniture; wooden architecture; architecture installation; small scale architecture; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Ätandet. Det finaste vi har. Vi firar med mat, sörjer med mat och samlas kring mat. Att äta ihop är ett givet sätt att mötas och en självklar del av livet. LÄS MER

 3. 3. Sommarlovsstad : teori - praktik - projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrik Matz; [2020]
  Nyckelord :ungdomar; barn; unga; hälsa; lek; stadsplanering; temporär landskapsarkitektur; konst;

  Sammanfattning : Under 1900-talet var Sverige en förebild och internationellt känt för sin stadsplanering med barn i fokus. Det anseendet har vi inte längre. Men att anlägga ett barnperspektiv på staden är avgörande för barns välbefinnande och utveckling. LÄS MER

 4. 4. Temporär arkitektur på Hornsbergs strand : för möten och mångfald i en förtätad stad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Carlqvist; Sara Wallander; [2020]
  Nyckelord :temporär arkitektur; möten; mångfald; Hornsbergs strand; gaturum; offentliga platser; gestaltning;

  Sammanfattning : I det här arbetet har vi funnit det intressant att undersöka vilken problematik som kan utspela sig i de offentliga rummen där en mångfald av människor möts. Dagens urbaniserade och förtätade stadsdelar anses vara idealet för att skapa långsiktigt hållbara städer. LÄS MER

 5. 5. Den sociala vintergågatan : en studie om den temporära arkitekturens betydelse för social interaktion på gågator på vintern.

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Moa Lindström; [2020]
  Nyckelord :temporär; arkitektur; social; interaktion; gågata; vinter;

  Sammanfattning : En gågata är en bilfri och ofta central plats i staden och är således sannolikt en bra arena för folkliv och social interaktion. Det finns forskning kring social interaktion och temporär arkitektur, men det saknas relevant forskning kring temporär arkitektur på gågator vintertid. LÄS MER