Sökning: "Temporary Protection"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Temporary Protection.

 1. 1. #metoo och arbetsrätten - En studie av den arbetsrättsliga regleringen mot sexuella trakasserier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Florén; [2019]
  Nyckelord :#metoo; arbetsrätt; sexuella trakasserier; Law and Political Science;

  Sammanfattning : One of the subjects of #metoo late 2017 was the problem of sexual harassment in the workplace. Questions were asked whether or not the current labor legislation could ensure sufficient protection against further sexual harassment. LÄS MER

 2. 2. Personaluthyrning - kommer sjuka arbetstagare i kläm? - Om förutsättningar för arbetsmiljö, rehabilitering och anställningsskydd i bemanningssituationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Dahl; Sofie Wallner; [2019]
  Nyckelord :bemanning; bemanningsanställda; det triangulära förhållandet; trepartsförhållande; kundföretag; bemanningsföretag; personaluthyrning; arbetsmiljö; rehabilitering; anställningsskydd; nedsatt arbetsförmåga; arbete av betydelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning “Bemanning” är idag ett inarbetat begrepp som innebär att ett bemanningsföretag anställer personal för att hyra ut dessa till att utföra arbete hos ett kundföretag. Det betyder att det normala anställningsförhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare får en tredje involverad part. LÄS MER

 3. 3. The Stranger’s Case : Refugees and Moral Rights

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Karin Jardstam; [2019]
  Nyckelord :Philosophy Etics Refugees Asylum Human Rights; Filosofi Etik Flyktingar Asyl Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Using the events in Sweden in the autumn of 2015 as a practical example, this paper examines the question of whether there are circumstances when it is morally permissible for rich, democratic states to close their borders to asylum-seekers. To lay a common ground, the author starts by looking at the right of asylum-seekers, who a refugee is, and what obligations a host country have towards them. LÄS MER

 4. 4. Flexibilitet kontra anställningstrygghet : En studie av svensk rätt vid inhyrning av personal när återanställningsrätt föreligger

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Frida Hamark; [2019]
  Nyckelord :Collective agreement; Flexibility; Gender equality; Priority right to re-employment; Temporary-work agency;

  Sammanfattning : Because of the globalization, the labor market has been thru some changes and the need to be flexible has increased. The need of flexibility can be met by using temporary staff that is rent from a temporary-work agency. LÄS MER

 5. 5. Asylsökande som begår brott i Sverige : vad krävs för att de ska uteslutas och vad händer vid ett avslagsbeslut?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madeleine Racutanu; [2019]
  Nyckelord :Asylsökande; brott; uteslutande; utvisning; verkställighetshinder; tillflyktsland; skyddsgrundsdirektivet; flyktingkonventionen;

  Sammanfattning : The topic of asylum seekers committing crimes in their host countries has re- ceived plenty of attention in Swedish media and within the political sphere. Some have expressed that committing crimes in Sweden should lead to an asylum seeker’s application being automatically rejected. LÄS MER