Sökning: "Temporary architecture"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden Temporary architecture.

 1. 1. Konst – ett verktyg för att appropriera rum

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Oskar Blomé; [2023]
  Nyckelord :appropriation; konst; deltagande; planering;

  Sammanfattning : Kan konst användas som ett verktyg för att bidra till att medborgare känner större tillhörighet i sin närmiljö, och i så fall hur? För att skapa tillhörighet i sin närmiljö bör medborgare appropriera den. Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt konst har använts av konstnärer tillsammans med medborgare för att appropriera rum, samt att se vilka positiva och negativa sidor konst har som verktyg för att appropriera rum. LÄS MER

 2. 2. Aktion som verktyg i det offentliga rummet : hur landskapsarkitekter och konstnärer kan använda aktionsforskningens metoder som verktyg i arbetsprocessen för att förändra och lösa specifik problematik tillsammans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linn Klaar Stenberg; [2023]
  Nyckelord :aktionsforskning; aktion; offentligt rum; temporär; tillfällig; konst; konceptkonst; installation; performance; landskapsarkitektur; arkitektur;

  Sammanfattning : Ett implementerande av aktionsforskningens metoder som verktyg för landskapsarkitekters och konstnärers gemensamma projekt och arbetsprocesser skulle kunna vara en väg för disciplinerna att skapa ett fungerande samarbete. Genom aktionsforskningens cykliska process finns utrymme för att skapa förändring och lösa problematik i samhället relaterat till vardera disciplins kunskapsbank och det genom aktion i det offentliga rummet. LÄS MER

 3. 3. Platsen och byggtiden : potentialen för upplevelsevärden under järnvägsbyggande

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Agnes Hallén; [2023]
  Nyckelord :byggskede; byggtid; järnväg; temporär urbanism; ; upplevelsevärden;

  Sammanfattning : Järnvägsbyggande är ett stort ingrepp som tränger sig på i människors vardagsmiljöer. Miljöer anpassas för att genomförandet ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Ett temporärt tempel : Arkitektonisk analys och kontextualisering av Karlstads synagoga

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Rist; [2022]
  Nyckelord :synagogue; Judaism; churches; sacral architecture; moorish revival; Karlstad; cultural heritage;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study the now demolished synagogue in Karlstad, Sweden. Its existence, or rather lack thereof, is shrouded in mystery as it remains unmentioned in most of Swedish architectural history research, and only briefly in historical writing about the city of Karlstad. LÄS MER

 5. 5. The Weave

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Alice Seipel; Hilda Carlsson; [2022]
  Nyckelord :temporary architecture; interaction; bureaucracy; weave; textile; process; full scale;

  Sammanfattning : This project starts starts out in wanting to somehow investigate the public space. Beginning in the questions of: What kind of interventions can we achieve in the public space? What is allowed, what is encouraged - what is not? How easy or how difficult is it to achieve building something within the folds of the public space of our city?  On the scale of the intervention itself, we were interested in what things could be investigated through design and materiality: How can we, through this design, encapsulate and measure softer, hard-to-grasp elements such as time, changes and interactions? How can we design a structure that will be responsive to the traces and manifestations of these things? What materials and organization of these can embody them? . LÄS MER