Sökning: "Tenant"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade ordet Tenant.

 1. 1. Avgörande faktorer vid investering av fastigheter i Hyllie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Grönvall; Linnea Råbratt; Carl Andreasson; [2019]
  Nyckelord :Exploatering; Fastigheter; Hyllie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkat fastighetsföretags beslut att exploatera i ett nytt geografiskt område som Hyllie. Priset på fastigheter med närhet till havet eller fastigheter i de centrala delarna av stadskärnan är generellt högre än på andra platser. LÄS MER

 2. 2. Rätten att frånträda ett förhandsavtal vid bostadsrättsförvärv - Betydelsen av ändrade förhållanden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Rieden; Clara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förhandsavtal; Försening; Upplåtelse;

  Sammanfattning : Vid nyproduktionsprojekt för bostadsrätter finns ett behov av att binda upp framtida köpare vid ett tidigt stadium genom ett förhandsavtal. Förhandsavtalet är bindande för båda parter och skrivs väldigt tidigt i byggprocessen. LÄS MER

 3. 3. Kan blockkedjor öka säkerheten vid pantsättning av bostadsrätter?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Daniella Andersen Lepp; Johanna Kriström Rudholm; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Blockkedjor; Pantsättning; Bostadsrätt; Denuntiation;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att synliggöra de problem som orsakas av dagens pantsättningsförfarande av bostadsrätter och att undersöka om blockkedjor kan vara en lämplig teknik att använda till ett framtida bostadsregistersystem och därmed komma till rätta med dessa problem. Grunden till problemen ligger i att proceduren för att pantsätta en bostadsrätt inte är lika rättssäker som när en fastighet pantsätts. LÄS MER

 4. 4. Bostadsrättsförening i konkurs : De lege lata, de lege ferenda 

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Wagell; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; konkurs;

  Sammanfattning : Ett förvärv av en bostadsrätt är för många såväl den första som den största investeringen i livet. Bostadrättshavarens bristande kunskap avseende det faktum att en bostadsrättsförening kan försättas i konkurs och i synnerhet rättsverkningarna av detsamma, leder till att förvärvet kan bli ett stort ekonomiskt risktagande för den enskilde individen. LÄS MER

 5. 5. Is it appropriate to int roduce free subleasing in Bostadsrättslagen?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Andrea Larsson; Uggla Uggla; [2019]
  Nyckelord :Subleasing; Tenant-owned apartments; Tenant-owners’ co-operative; Andrahandupplåtelse; bostadsrätt; bostadsrättsförening;

  Sammanfattning : Today, Sweden suffers from a shortage of housing in many of the country's growth areas, a shortage of housing that hardens the country's growth and the creation of new jobs. Svenskt Näringsliv believes that several measures are needed to solve the shortcoming. LÄS MER