Sökning: "Teo Holmbom Larsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Teo Holmbom Larsen.

  1. 1. Google Kalender ur ett hjälpmedelsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

    Författare :Teo Holmbom Larsen; [2012]
    Nyckelord :ADHD; neuropsykiatriska funktionshinder; hjälpmedel; Google Kalender; Google Calendar; kalender ;

    Sammanfattning : Studien undersökte om, och hur, Google Kalender kan användas som hjälpmedel för vuxna individer med ADHD. Syftet var att öppna upp för en diskussion om medieteknik som hjälpmedel vid neuropsykiatriska funktionshinder. LÄS MER