Sökning: "Teoretisk lärandesyn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Teoretisk lärandesyn.

 1. 1. ASL i förändring - ett sätt att individanpassa läs- och skrivutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Nilsson; Malin Winberg; [2019]
  Nyckelord :ASL; Individanpassning; iWTR; Läs-och skrivmetoder f-3; PISA-resultat; Skärmbaserade skrivverktyg; Sociala samspel; Teoretisk lärandesyn; Trageton; WTL;

  Sammanfattning : Lärare står inför svåra utmaningar då det gäller att finna läs- och skrivlust hos elever. Enligt styrdokumenten ska såväl en individanpassad som allmängiltig undervisning genomföras i skolan. För att tillgodose detta förekommer det att lärare använder sig av Skriva sig till Läsning, ASL- metoden. LÄS MER

 2. 2. När livsvärldar möts – Interaktion mellan små barn i behov av särskilt stöd inom samspelsområdet och pedagoger på en förskoleavdelning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annika Krusenvik; [2015-11-27]
  Nyckelord :interaktion; samspel; svårigheter; utvecklingsmöjligheter; små barn; livsvärldsfenomenologi; barn i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syften var att beskriva, tolka och förstå uttryck och upplevelse av interaktion mellan små barn i behov av särskilt stöd inom samspelsområdet och pedagoger på en förskoleavdelning samt att utifrån detta diskutera utvecklingsmöjligheter för samspelet. Studiens frågeställningar är: När, var och hur samspelar eller samspelar inte barnen och pedagogerna på avdelningen?Vad utvecklar respektive hindrar barnens och pedagogernas möjligheter att samspela med varandra i verksamheten?Hur kan pedagogerna främja barnens samspelsförmågor på förskolan?Teori: Livsvärldsfenomenologins teoretiska och filosofiska grund används som teoretisk grund i beskriven studie. LÄS MER

 3. 3. Att leda arbete inom det konstpedagogiska perspektivet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Carolina (Lina) Ahlborg; Caroline Ausmaa; [2009]
  Nyckelord :drama; teater; konstpedagogiskt perspektiv; lärandesyn; ledarskap;

  Sammanfattning : Vi har valt att undersöka vilken syn verksamma dramapedagoger har på begreppet konstpedagogiska perspektivet som Mia Marie F. Sternudd tar upp i sin avhandling ”Dramapedagogik som demokratisk fostran?”(2000) och vilka kompetenser som krävs för att leda ett dramaarbeta inom detta perspektiv där en vanligaste konstformen är arbete med teater. LÄS MER