Sökning: "Teorival"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Teorival.

 1. 1. Differentiering i läsundervisningen i årskurs 1 – ett användbart redskap?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Boström; Lisa Larsson; [2021]
  Nyckelord :Differentiering; läsundervisning; årkurs 1;

  Sammanfattning : Problemformulering: Studiens syfte är att undersöka och presentera hur läsundervisning i årskurs ett, med särskilt fokus på lässtarka elever, tar sig uttryck utifrån några lärares redogörelser. Detta inbegriper såväl hur undervisningen organiseras och bedrivs, samt svårigheter kring denna och vilka begränsningar som finns i strävan att skapa en läsundervisning som bemöter alla elever. LÄS MER

 2. 2. "Främjar förskolan relationer eller hamnar någon utanför?" : Förskollärares och specialpedagogers syn på samspel och relationsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Pernilla Renblad; Cajsa Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Interaktion; Normkritiskt perspektiv; Relationell pedagogik; Relationer; Roller; Samspel; Social förmåga; Socialisation; Stigma; Toleranspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att undersöka fyra förskollärares samt fyra specialpedagogers syn på relationer och samspel i förskolan genom en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. I denna studie valdes relationell pedagogik som huvudteori eftersom forskning har visat att goda relationer mellan vuxna och barn har främjat elevers lärande i skolan (Aspelin & Persson 2011). LÄS MER

 3. 3. Att vägleda i digitala rum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Zell; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; e-vägledning; samtalsmetod; vägledningsmetod; karriärteori;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att bidra med kunskap gällande vad som sker när vägledningen digitaliseras och flyttar ut från det traditionella rummet till digitala kontexter. Dessa digitala kontexter är i undersökningen benämnda som digitala vägledningsrum. LÄS MER

 4. 4. Affärsmässighet och allmänintresse, kan dessa värden existera i symbios? En fallstudie av kommunala bolaget Got Event i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Felix Jigliden-Larsson; Fredrik Schröder; [2017-02-28]
  Nyckelord :Affärsmässighet; Allmänintresse; Turismekonomiska effekter; Självkostnadsprincipen; Effektivitet; Konkurrens; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Kommunala bolag lever i en skiljelinje mellan affärsmässighet och allmänintresse. Ett återkommande dilemma för kommunala bolag är hur de ska hantera olika behov som framkommer utifrån begreppen affärsmässighet och allmänintresse. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsbedömning i grundsärskolan : Några lärares syn på och resonemang kring sitt arbete med kunskapsbedömning av elever i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanne Ringqvist; [2016]
  Nyckelord :Special school; intellectual disabilities; feedback; assessment; special education; Specialpedagogik; bedömning; intellektuell funktionsnedsättning; återkoppling; grundsärskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa några lärares syn på och resonemang kring sitt arbete med bedömning i grundsärskolan i årskurserna 7-9, samt vilka bedömningsmaterial som används. Studien har för avsikt att besvara tre forskningsfrågor: På vilket sätt arbetar och resonerar lärare i grundsärskolans inriktning ämnen med bedömning av elever?, Vilka olika bedömningsmaterial använder sig lärarna av i sitt arbete med bedömning?, Vad är lärarnas erfarenhet av bedömning? Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod  och utgörs av intervjuer med fyra lärare på två olika skolor inom samma kommun i Sverige. LÄS MER