Sökning: "Terapeutisk allians"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Terapeutisk allians.

 1. 1. En explorativ studie av psykoterapiavslutningar med ungdomar i åldern 15 till 18 år ur ett psykoterapeutperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Åsa Rothman; [2018]
  Nyckelord :Termination in Psychotherapy with adolescents; psychotherapy process outcome in Qualitative research; therapeutic alliance; thematic analyses. Avslutningar i psykoterapi med ungdomar; psykoterapeutisk process och resultat i kvalitativ forskning; terapeutisk allians; tematisk analys.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to explore terminations in psychotherapy in the age span of 15-18 years and from this find facorts which might have significance and also to explore how the separation aspect was able to be processed at the termination. The research approach emanated from hermeneutic and phenomenolgical perspectives and the method used was thematic analysis. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuters förhållningssätt i mötet med patienter med långvarig smärta - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Maria Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Innehållsanalys; fysioterapeutens roll; bemötande; rehabiliteringssyn; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig muskuloskeletal smärta är ett vanligt förekommande tillstånd. Multimodal rehabilitering är den behandling och rehabilitering som i nuläget rekommenderas, en kombination av psykologiska insatser samt fysisk aktivitet/träning. Långvarig smärta påverkar individens livssituation och livskvalité. LÄS MER

 3. 3. Likt men olikt : alliansen i ISTDP och Klassisk Psykodynamisk Terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Silvia Ketterer; [2017]
  Nyckelord :Therapeutic alliance; Therapeutic relation; Working alliance; Terapeutisk allians; Terapeutisk relation; Arbetsallians;

  Sammanfattning : Inledning: Olika terapimetoder erbjuder olika sätt att hjälpa patienterna. ISTDP utmärker sig genom att vara offensiv och som i alla metoder tillskrivs alliansen en viktig roll. Det är terapeuter som ska jobba med alliansen men hur de upplever den, vilka likheter och olikheter de ser i de metoderna de jobbar med har knappast uppmärksammats. LÄS MER

 4. 4. På vems villkor? : En studie om delaktighet hos klienter med samsjuklighet i behandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Emma Olsson; Kujtesa Jusufi; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; samsjuklighet; behandling; inflytande; substansbrukssyndrom; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet är att belysa och analysera professionellas återberättade erfarenheter av arbete med delaktighet i behandling hos vuxna personer med samsjuklighet. Studien utfördes med en kvalitativ ansats, där åtta professionella från sex olika verksamheter intervjuades. LÄS MER

 5. 5. "Rätt personer vid rätt tillfälle" En kvalitativ studie av behandlingsprogrammen inom Frivården i Örebro

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jennifer Eriksson; Viktor Olsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Föreliggande studie syftar till att ge en bredare förståelse för behandlingsprogrammen inom Frivården utifrån en kvalitativ ansats för att komplettera den tidigare och i huvudsak kvantitativa forskningen på området. Särskilt fokus lades vid fullföljande och avhopp från behandlingsprogrammen, detta då den tidigare forskningen visat att avhopp från program är relativt vanligt förekommande, främst då programmen bedrivs i en öppen miljö. LÄS MER