Sökning: "Teresa Laurisch"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Teresa Laurisch.

  1. 1. Flerspråkiga elever med språklig sårbarhet och grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Teresa Laurisch; [2018]
    Nyckelord :Flerspråkighet; Grammatik; Intervention; Processbarhetsteori; Språkstörning;

    Sammanfattning : Laurisch, Teresa (2018). Flerspråkiga elever som uppvisar grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt? Speciallärarprogrammet med inriktning grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER