Sökning: "Teresa Sander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Teresa Sander.

  1. 1. Evolutionära effekter av fiske på gös?

    Magister-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

    Författare :Teresa Soler; [2015]
    Nyckelord :gös; Sander lucioperca; tillväxt; könsmognad; fiske; evolutionära effekter;

    Sammanfattning : Fisk betraktas numer som både en ekologisk och ekonomisk resurs som därför bör nyttjas på ett uthålligt sätt. Ett hållbart fiske innebär att människan ska kunna fortsätta fiska under lång tid framöver. Lagar och fiskeförvaltning reglerar fisket och påverkar därigenom fisk-bestånden, på kort men också på lång sikt. LÄS MER