Sökning: "Teresa Webjörn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Teresa Webjörn.

  1. 1. ”Man måste vara stark” Vård i hemmet utifrån närståendes perspektiv

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Tan Hast; Teresa Webjörn; [2013]
    Nyckelord :närstående; vård i hemmet; distriktssköterska; anhörigvård; hemsjukvård;

    Sammanfattning : I dagens samhälle har en del av den kvalificerade vården flyttat från sjukhusen och in i hemmen. Det innebär ökade krav på både närstående och den kommunala hemsjukvården. Syftet med denna studie är att beskriva närståendes erfarenheter av vård i hemmet. Det är en vårdvetenskaplig kvalitativ studie utifrån en induktiv ansats. LÄS MER