Sökning: "Teresia Brown"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Teresia Brown.

  1. 1. Mossor som marktäckare i offentliga miljöer

    Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

    Författare :Teresia Nordenborg; [2011]
    Nyckelord :mossor; marktäckare; offentlig miljö; mossträdgård; japansk trädgård; skötsel;

    Sammanfattning : Vad har mossa för möjligheter som marktäckare i offentliga utemiljöer? Det är frågan som detta examensarbete genom en litteraturstudie försöker finna svaret på. Mossor har under århundraden varit en uppskattad marktäckare i Japan, landet där det medvetna användandet av mossor i trädgårdssammanhang har sitt ursprung. LÄS MER