Sökning: "Teresia Källberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Teresia Källberg.

  1. 1. Utmanas lärandeprocessen för elever med lindrig utvecklingsstörning i skolan? : Lärares didaktiska erfarenheter av faktorer som påverkar en stärkt kunskapsutveckling för elever inskrivna i grundsärskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Siv Larsson; Teresia Källberg; [2015]
    Nyckelord :grundsärskola; kunskapsutveckling; lindrig utvecklingsstörning; sociokulturellt perspektiv; undervisningsstrategier;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och analysera hur undervisande lärare i grundskolan och grundsärskolan beskriver sitt agerande för att stärka kunskapsutvecklingen hos elever med en lindrig utvecklingsstörning. Intresset riktades mot faktorer i den egna undervisningen som lärarna ger uttryck för leder till stärkt kunskapsutveckling. LÄS MER