Sökning: "Tesi Hajzeri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tesi Hajzeri.

  1. 1. 3D-skrivare inom bilindustrin : Additiv tillverkning gentemot traditionell tillverkning

    Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

    Författare :Tesi Hajzeri; [2018]
    Nyckelord :3D-printer; Additive manufacturing; Automotive industry; Resource effective production; 3D-skrivare; Additiv tillverkning; Bilindustrin; Resurseffektiv produktion;

    Sammanfattning : 3D-teknologin uppmärksammas alltmer inom bilindustrin. Additiv tillverkning har redanimplementerats i stor utsträckning på exempelvis prototypframtagning. Det krävs dock drastiskteknologisk förändring för att möta de krav som ställs från konsumenter och samhället. LÄS MER