Sökning: "Tess Andersson Bull"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tess Andersson Bull.

  1. 1. Närståendes erfarenheter av palliativ vård i hemmet

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Lisa Andersson; Tess Andersson Bull; [2020-08-06]
    Nyckelord :Palliativ vård; vård i hemmet; närstående; erfarenheter.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning både ökar i antal och lever längre. Det leder till ett ökatansvar för vården. En stor del av svenskarna önskar att få vårdas och dö i hemmet. LÄS MER