Sökning: "Tess Brodin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tess Brodin.

  1. 1. Distansarbete - chans till trams? En studie om hur anställdas opportunism under distansarbete påverkas av relationen till sin chef samt dess relation till organisationen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Tess Brodin; Anna Nilsson; Julia Lundberg; Ida Diesfeldt; [2021]
    Nyckelord :Opportunism; Distansarbete; Tillit; Övervakning; Ansvar; Kollektivism; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera hur anställdas opportunism påverkas av dess relation till sin närmsta chef samt dess relation till organisationen. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. LÄS MER